ขอเชิญสมัครสมาชิก / ต่ออายุ สมาชิกชมรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำพูน

กรุณาดาวน์โหลดไฟล์แนบข้างล่าง

Invite apply renewal safety officer club.pdf

 

 

 แผนการดำเนินงานชมรมปี 2560

Safety officer club Master Plan 2017 (Rev_00).pdf

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด รับสมัคร จป.วิชาชีพ ด่วน  

 อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับผู้บริหาร ระหว่างวันที่   26 - 27   กรกฎาคม  พ.ศ 2560

 

Safety Powerpoint

เอกสารการอบรม Respirator Fit Testing การเลือกใช้หน้ากากอย่างไรให้เหมาะกับงาน และบรรยาย พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558