ReadyPlanet.com


บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และติดตั้งบ่อสังเกตการณ์
avatar
Cholatip


 ECO CONSILTANT COMPANY LIMITED

     บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จำกัด ในเครือของบริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราเป็นส่วนกลางในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจนกำกับดูแลงาน ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อเป็นที่ปรึกษา และให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ได้แก่ งานบริการด้านตรวจวัดคุณภาพอากาศ เช่น ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่อง คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป, งานบริการด้านตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เช่น คุณภาพน้ำเสีย คุณภาพน้ำผิวดินและใต้ดิน, งานบริการด้านตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน, งานบริการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ งานบริการด้านตรวจสภาพแวดล้อมในพื้นที่การทำงาน พร้อมทั้งอุปกรณ์ตรวจวัด และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

Analysis Services ;

1. Solid & Liquid Waste Analysis Services ; ให้บริการตรวจวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่เจือปนของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (TTLC&STLC) ซึ่งวิธีทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 อาทิ เช่น การตรวจหาค่าโลหะหนัก เช่น Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Trivalent Chromium (Cr3+), Hexavalent Chromium (Cr6+), Copper (Cu), Lead (Pb), Nickel (Ni), Zinc (Zn), Barium (Ba), Cobalt (Co), Molybdenum (Mo), Manganese (Mn), Vanadium (V) ฯลฯโดยวิธี TTLC&STLC การตรวจหาค่า Main Oxide เช่น SiO2 ,Al2O3 ,Fe2O3 CaO, และอื่นๆ

2. Waste Water Analysis Services ; ให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งวิธีการทดสอบเป็นไปตามวิธีมาตรฐานและข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ เช่น ค่า pH, บีโอดี (BOD), ซีโอดี (COD), Suspended Solids (SS), Total Dissolved Solid ( TDS ), Oil & Grease, Heavy metal และอื่นๆ

3. Air Pollution Monitoring Services ; ให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศตามมาตรฐานสากลครอบคลุม ดังต่อไปนี้

 - งานติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ( Stack Emission Monitoring )
 - งานติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ( Ambient Air Quality Monitoring )
 - งานติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน ( Workplace Quality Monitoring )

4. Physical Analysis Services ; ให้บริการตรวจวัดด้านกายภาพ บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน ( แสงสว่าง, เสียง, ความร้อน )

5. Fuel Analysis Services ; ให้บริการวิเคราะห์ คุณสมบัติวัสดุที่ใช้เป็นพลังงาน อาทิ เช่น ค่าความร้อน 
( Heating Value ), ปริมาณเถ้า ( Ash Content ), ปริมาณความชื้น ( Moisture Content ), ปริมาณสารระเหย ( Volatile Matter ),ปริมาณคาร์บอนคงตัว ( Fixed Carbon ) และอื่นๆ

6. Monitoring Well Installation Services ; ให้บริการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ (Monitoring Well Installation)

7. EIA Monitoring Services ; ให้บริการศึกษาและตรวจวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ EIA


***ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์***
คุณชลทิพย์ สาสูงเนิน Tel. 082-1494559
E-mail : cholatip@ecoconsult-lab.comผู้ตั้งกระทู้ Cholatip (cholatip-at-ecoconsult-lab-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2017-12-15 10:53:26


[1]

ความคิดเห็นที่ 2 (4096577)
avatar
อรทัย ดอนลาดลี

 บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด

ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียน ห้องปฏิบัติการเอกชน เลขที่ ว-142 

ที่ตั้ง 442 ถ.บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- ตรวจเช็คสุขภาพประจำปี และก่อนเข้าทำงานทั้งในและนอกสถานที่

- ตรวจวัดคุณภาพแวดล้อมในบรรยากาศ

- ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ

- ตรวจวัดสารเคมี, ฝุ่นละอองในพื้นที่การทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- ตรวจวัดอัตราการระบายอากาศ

- ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม และตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

  โดยวิธีการเก็บและการวิเคราะห์ตัวอย่างเป็นไปตามหลัก OSHA ,NIOSH และ US.EPA.

ทั้งนี้บริษัทได้มีผู้เชี่ยวชาญทางอาชีวเวชศาสตร์และนักวิชาการสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา

 

สนใจติดต่อ คุณอรทัย ดอนลาดลี /เจ้าหน้าที่การตลาดสิ่งแวดล้อม

Tel.02-8650044-49 ต่อ 4202

มือถือ 086-3055661,0890760093

E-mail: orathai.d@accufas.com

ผู้แสดงความคิดเห็น อรทัย ดอนลาดลี (orathai-dot-d-at-accufas-dot-com)วันที่ตอบ 2018-01-05 14:32:38


ความคิดเห็นที่ 1 (4096368)
avatar
เชิดวงศ์ หาญทวีภัทร

บริษัท อะตอม เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม "เรื่องสิ่งแวดล้อมไว้ใจเรา" 
เราเป็นบริษัทรับจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้บริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในราคาย่อมเยา

เรื่องสิ่งแวดล้อมเรายินดีให้คำปรึกษาฟรี !! บริการของเรายินดีให้คำปรึกษาฟรี !!
ตลอดจนช่วยท่านในการประเมินจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญ
พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการกำหนดจุดตรวจวัดและการแก้ไขปรับปรุงหลังการตรวจวัด
โดยมีขอบข่ายการให้บริการครอบคลุมในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ (Monitoring Well) ตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม
 - บริษัทได้เปิดบริการขุดเจาะบ่อสังเกตการณ์ (Monitoring well) เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดิน ตาม 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ.๒๕๕๙
โดยทางบริษัทฯ มีบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการให้คำปรึกษา ประเมินหน้างาน กำหนดจุดเจาะตามทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน ตลอดจนทำการขุดเจาะและจัดทำบ่อเฝ้าระวัง (Monitoring Well) ตามมาตรฐาน
พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างและ
วิเคราะห์ดินและน้ำใต้ดิน

บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)
 - ตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่อง US.EPA Method 5 TSP
 - ตรวจวัดโลหะหนักในปล่อง US.EPA Method 29 CU,Pb,Cd,Lead ฯลฯ
 - ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปล่อง US.EPA Method 6C SO2
 - ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจนในปล่อง US.EPA Method 7E NO,NO2,NOx
 - ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปล่อง US.EPA Method 10 CO
 - ตรวจวัดค่าความทึบแสงจากปล่อง US.EPA Method 9 Opacity
 - ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในปล่อง US.EPA Method 18 Xylene,Toluene,VOC ฯลฯ
 - ตรวจวัดก๊าซไดออกซีน จากการเผาไหม้ US.EPA Method 23 Dioxine
 - ตรวจวัดกรดอนินทรีย์ในปล่องระบายUS.EPA Method 24,24A HCL,HF
 - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาด 10ไมคอน ในปล่อง US.EPA Method 201A PM10

บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป (Ambient Monitoring Service)
 - ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไปในรูปของ TSP,PM10,PM2.5,โลหะหนัก
 - ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป SO2
 - ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจนในบรรยากาศทั่วไป NO,NO2,NOx
 - ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป CO
 - ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศทั่วไป
 - ตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมในบรรยากาศทั่วไป
 - ตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไปในรูป เสียง 24 ชม.,เสียงรบกวน,Lmax,Leq,L90 

บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)
  - ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
  - ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
  - เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) 
  - เสียงดังสูงสุด(Lmax)
  - เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
  - ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
  - แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
  - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
  - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
  - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM2.5)
  - ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) 
  - ตรวจวัดสารเคมีและโลหะหนัก ในบรรยากาศ
  - ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
  - ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
  - ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
  - ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
(PH, SS, TDS, Settleable Solide, COD, BOD, TKN, Oil&Grease, โลหะหนัก Residual chiorine, Conductivity ฯลฯ)

บริการที่ปรึกษาระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม
ที่ปรึกษาระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ
ที่ปรึกษาระบบบำบัดมลพิษนํ้าเสีย
ที่ปรึกษาการจัดการกากเสียอุตสาหกรรม

บริการจัดทำรูปเล่ม (EIA Monitoring Report)
   - จัดทำรูปเล่มรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA monitoring ระยะก่อสร้าง พร้อมจัดส่ง สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุใน EIA ฉบับสมบูรณ์
   - จัดทำรูปเล่มรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA monitoring ระยะดำเนินการ พร้อมจัดส่ง สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุใน EIA ฉบับสมบูรณ์
   - จัดทำแบบสำรวจชุมชน ตามมาตรการ EIA
   - ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดทำมาตรการตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ EIA

หมายเหตุ
1. จัดทำรายงาน 2 เล่ม CD 1 แผ่น
2. สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 และ กนอ. แก่ลูกค้า
3. มีผู้รับรองการตรวจวัดและวิเคราะห์ตามกระทรวงแรงงาน
4. ข้อกำหนดในการทำรายงาน

ยินดีให้คำปรึกษา กำหนดจุดตรวจฟรี !! (Free Survey)

ติดต่อขอใบเสนอราคา

บริษัท อะตอม เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด

เชิดวงศ์ หาญทวีภัทร  
Sales Marketing

Tel. 084-655-2788

Email : cherdwong.atom@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น เชิดวงศ์ หาญทวีภัทร (cherdwong-dot-atom-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-01-04 14:09:21[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537