ReadyPlanet.com


รับตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
avatar
บริษัทอะตอม เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด


 

บริษัท อะตอม เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม "เรื่องสิ่งแวดล้อมไว้ใจเรา" 
เราเป็นบริษัทรับจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้บริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในราคาย่อมเยา

เรื่องสิ่งแวดล้อมเรายินดีให้คำปรึกษาฟรี !! บริการของเรายินดีให้คำปรึกษาฟรี !!
ตลอดจนช่วยท่านในการประเมินจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญ
พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการกำหนดจุดตรวจวัดและการแก้ไขปรับปรุงหลังการตรวจวัด
โดยมีขอบข่ายการให้บริการครอบคลุมในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ (Monitoring Well) ตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม
 -
บริษัทได้เปิดบริการขุดเจาะบ่อสังเกตการณ์ (Monitoring well) เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดิน ตาม 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน ..๒๕๕๙
โดยทางบริษัทฯ มีบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการให้คำปรึกษา ประเมินหน้างาน กำหนดจุดเจาะตามทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน ตลอดจนทำการขุดเจาะและจัดทำบ่อเฝ้าระวัง (Monitoring Well) ตามมาตรฐาน
พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างและ วิเคราะห์ดินและน้ำใต้ดิน


บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)
 - 
ตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่อง US.EPA Method 5 TSP
 - 
ตรวจวัดโลหะหนักในปล่อง US.EPA Method 29 CU,Pb,Cd,Lead ฯลฯ
 - 
ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปล่อง US.EPA Method 6C SO2
 - 
ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจนในปล่อง US.EPA Method 7E NO,NO2,NOx
 - 
ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปล่อง US.EPA Method 10 CO
 - 
ตรวจวัดค่าความทึบแสงจากปล่อง US.EPA Method 9 Opacity
 - 
ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในปล่อง US.EPA Method 18 Xylene,Toluene,VOC ฯลฯ
 - 
ตรวจวัดก๊าซไดออกซีน จากการเผาไหม้ US.EPA Method 23 Dioxine
 - 
ตรวจวัดกรดอนินทรีย์ในปล่องระบายUS.EPA Method 24,24A HCL,HF
 - 
ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาด 10ไมคอน ในปล่อง US.EPA Method 201A PM10


บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป (Ambient Monitoring Service)
 - ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไปในรูปของ TSP,PM10,PM2.5,โลหะหนัก
 - 
ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป SO2
 - 
ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจนในบรรยากาศทั่วไป NO,NO2,NOx
 - 
ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป CO
 - 
ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศทั่วไป
 - 
ตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมในบรรยากาศทั่วไป
 - 
ตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไปในรูป เสียง 24 ชม.,เสียงรบกวน,Lmax,Leq,L90 


บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)
  - 
ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
  - 
ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
  - 
เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour) 
  - 
เสียงดังสูงสุด(Lmax)
  - 
เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
  - 
ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
  - 
แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
  - ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
  - 
ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
  - 
ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM2.5)
  - 
ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) 
  - 
ตรวจวัดสารเคมีและโลหะหนัก ในบรรยากาศ
  - 
ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
  - 
ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
  - 
ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
  - 
ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
(PH, SS, TDS, Settleable Solide, COD, BOD, TKN, Oil&Grease, 
โลหะหนัก Residual chiorine, Conductivity ฯลฯ)


บริการที่ปรึกษาระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม
• 
ที่ปรึกษาระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ
• 
ที่ปรึกษาระบบบำบัดมลพิษนํ้าเสีย
• 
ที่ปรึกษาการจัดการกากเสียอุตสาหกรรม

***ในสำนักงาน ทางบริษัทเรามีบริการตรวจ (Indoor Air Quality : IAQ) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคซินโดม***

บริการจัดทำรูปเล่ม (EIA Monitoring Report)
   - จัดทำรูปเล่มรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA monitoring ระยะก่อสร้าง blockquote{ border:1px solid #d3d3d3; padding: 5px; }

แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537