ReadyPlanet.com


บริการการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
avatar
บริษัท อะตอม เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด


 

บริษัท อะตอม เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม "เรื่องสิ่งแวดล้อมไว้ใจเรา"
เราเป็นบริษัทรับจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้บริการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในราคาย่อมเยา
เรื่องสิ่งแวดล้อมเรายินดีให้คำปรึกษาฟรี !! บริการของเรายินดีให้คำปรึกษาฟรี !!
ตลอดจนช่วยท่านในการประเมินจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญ
พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการกำหนดจุดตรวจวัดและการแก้ไขปรับปรุงหลังการตรวจวัด
โดยมีขอบข่ายการให้บริการครอบคลุมในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
บริการติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ (Monitoring Well) ตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม
 -
บริษัทได้เปิดบริการขุดเจาะบ่อสังเกตการณ์ (Monitoring well) เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดิน ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้าใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ.๒๕๕๙”
โดยทางบริษัทฯ มีบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการให้คำปรึกษา ประเมินหน้างาน กำหนดจุดเจาะตามทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน ตลอดจนทำการขุดเจาะและจัดทำบ่อเฝ้าระวัง (Monitoring Well) ตามมาตรฐาน
พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างและ “วิเคราะห์ดินและน้ำใต้ดิน”


บริการตรวจวัดอากาศในปล่อง ระบายอากาศ (Stack Monitoring)
 -
ตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่อง US.EPA Method 5 TSP
 -
ตรวจวัดโลหะหนักในปล่อง US.EPA Method 29 CU,Pb,Cd,Lead ฯลฯ
 -
ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปล่อง US.EPA Method 6C SO2
 -
ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจนในปล่อง US.EPA Method 7E NO,NO2,NOx
 -
ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปล่อง US.EPA Method 10 CO
 -
ตรวจวัดค่าความทึบแสงจากปล่อง US.EPA Method 9 Opacity
 -
ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในปล่อง US.EPA Method 18 Xylene,Toluene,VOC ฯลฯ
 -
ตรวจวัดก๊าซไดออกซีน จากการเผาไหม้ US.EPA Method 23 Dioxine
 -
ตรวจวัดกรดอนินทรีย์ในปล่องระบายUS.EPA Method 24,24A HCL,HF
 -
ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาด 10ไมคอน ในปล่อง US.EPA Method 201A PM10


บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป (Ambient Monitoring Service)
 -
ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไปในรูปของ TSP,PM10,PM2.5,โลหะหนัก
 -
ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป SO2
 -
ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจนในบรรยากาศทั่วไป NO,NO2,NOx
 -
ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป CO
 -
ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศทั่วไป
 -
ตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมในบรรยากาศทั่วไป
 -
ตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไปในรูป เสียง 24 ชม.,เสียงรบกวน,Lmax,Leq,L90


บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน (Workplace Monitoring)
  -
ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในโรงงาน (Total Dust)
  -
ฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในโรงงาน (Respirable Dust)
  -
เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 Hour)
  -
เสียงดังสูงสุด(Lmax)
  -
เสียง แบบ Noise Contour เพื่อนำไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
  -
ความร้อน WBGT ในสถานที่ปฏิบัติงาน
  -
แสงสว่าง ในสถานที่ปฏิบัติงาน

บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงาน (Ambient Air Monitoring)
  -
ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
  -
ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
  -
ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM2.5)
  -
ตรวจวัดเสียงรบกวนชุมชน และเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour)
  -
ตรวจวัดสารเคมีและโลหะหนัก ในบรรยากาศ
  -
ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน

บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ (Water and Waste Water)
  -
ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
  -
ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสีย
  -
ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน
(PH, SS, TDS, Settleable Solide, COD, BOD, TKN, Oil&Grease,
โลหะหนัก Residual chiorine, Conductivity ฯลฯ)


บริการที่ปรึกษาระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม
ที่ปรึกษาระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ
ที่ปรึกษาระบบบำบัดมลพิษนํ้าเสีย
ที่ปรึกษาการจัดการกากเสียอุตสาหกรรม

***
ในสำนักงาน ทางบริษัทเรามีบริการตรวจ (Indoor Air Quality : IAQ) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคซินโดม***
บริการจัดทำรูปเล่ม (EIA Monitoring Report)
   -
จัดทำรูปเล่มรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA monitoring ระยะก่อสร้าง พร้อมจัดส่ง สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุใน EIA ฉบับสมบูรณ์
   -
จัดทำรูปเล่มรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA monitoring ระยะดำเนินการ พร้อมจัดส่ง สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุใน EIA ฉบับสมบูรณ์
   -
จัดทำแบบสำรวจชุมชน ตามมาตรการ EIA
   -
ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดทำมาตรการตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ EIA


หมายเหตุ
1.
จัดทำรายงาน 2 เล่ม CD 1 แผ่น
2.
สนับสนุนข้อมูลทางกฎหมายและในการติดต่อกับราชการ พร้อมจัดทำ ส.อ.3 และ กนอ. แก่ลูกค้า
3.
มีผู้รับรองการตรวจวัดและวิเคราะห์ตามกระทรวงแรงงาน
4.
ข้อกำหนดในการทำรายงาน

ยินดีให้คำปรึกษา กำหนดจุดตรวจฟรี !! (Free Survey)
ติดต่อขอใบเสนอราคา
บริษัท อะตอม เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด
นภัสสร
Marketing
Tel.  099-2179859
E-mali : 
saleenvi.atom@gmail.comผู้ตั้งกระทู้ บริษัท อะตอม เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด (saleenvi-dot-atom-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2020-03-20 16:28:47


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4194689)
avatar
กิตติพิฎญ์

 บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ให้บริการที่ปรึกษา และบริการงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม โดยขึ้นทะเบียนดังนี้
1. เลขทะเบียนเลขที่ ว-283 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง(Stack Monitoring Service)
• ตรวจวัดฝุ่นละอองในปล่อง US.EPA Method 5 TSP
• ตรวจวัดโลหะหนักในปล่อง US.EPA Method 29 CU,Pb,Cd,Lead ฯลฯ
• ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในปล่อง US.EPA Method 6 SO2
• ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจนในปล่อง US.EPA Method 7 NO,NO2,NOx
• ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปล่อง US.EPA Method 10 CO
• ตรวจวัดค่าความทึบแสงจากปล่อง US.EPA Method 9 Opacity
• ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในปล่อง US.EPA Method 18 Xylene,Toluene,VOC ฯลฯ
• ตรวจวัดก๊าซไดออกซีน จากการเผาไหม้ US.EPA Method 23 Dioxine
• ตรวจวัดกรดอนินทรีย์ในปล่องระบายUS.EPA Method 26,26A HCL,HF
• ตรวจวัดฝุ่นละอองขนาด 10ไมคอน ในปล่อง US.EPA Method 201A PM10
ให้บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป (Ambient Monitoring Service)
• ตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไปในรูปของ TSP,PM10,PM2.5,โลหะหนัก
• ตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป SO2
• ตรวจวัดก๊าซออกไซด์ไนโตรเจนในบรรยากาศทั่วไป NO,NO2,NOx
• ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป CO
• ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศทั่วไป
• ตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมในบรรยากาศทั่วไป
• ตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไปในรูป เสียง 24 ชม.,เสียงรบกวน,Lmax,Leq,L90

ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การในการทำงาน(Work place)
• ตรวจวัดฝุ่นละอองในพื้นที่การทำงาน Total dust, Respirable dust
• ตรวจวัดละอองหรือออกไซด์ของโลหะหนักในพื้นที่การทำงาน CU,Pb,Lead,Fe,Cd,Zn ฯลฯ
• ตรวจวัดไอระเหยของกรดอนินทรีย์ในพื้นที่การทำงาน HNO3,HCL,H2SO4,HF ฯลฯ
• ตรวจวัดก๊าซพิษในพื้นที่การทำงาน CO,CO2,SO2,NO2,H2S,NH4,Cl2,O3,CH4,O2,%LEL
• ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยในพื้นที่การทำงาน
• ตรวจวัดระดับในพื้นที่การทำงาน เสียง 8 ชม. เสียง 5 นาที เสียงแยกความถี่(Lmax,Leq)
• ตรวจวัดความร้อนในพื้นที่การทำงาน WBTG
• ตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน Lux
• ตรวจวัดระบบฟอกอากาศ แบคทีเรีย,เชื้อรา,ค่าความชื้นในพื้นที่การทำงาน ( Indoor Air )
ให้บริการตรวจวัดคุณภาพนํ้า ( นํ้าดื่ม,นํ้าเสีย,นํ้าผิวดิน,นํ้าใต้ดิน,นํ้าจากระบบหล่อเย็น,นํ้าจากแรงดันหม้อไอนํ้า ฯลฯ )
• PH, SS, TDS, Settleable Solide, COD, BOD, TKN, Oil&Grease, โลหะหนัก Residual chiorine, Conductivity ฯลฯ,
ให้บริการตรวจวัดเสียง Noise Contour สำหรับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
ขอใบเสนอราคาได้ที่
กิตติพิฎญ์ ปล้องแก้ว (ขวัญ)
Mobile: 087-2073020
E-Mail : mineengin.kp@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น กิตติพิฎญ์ (mineengin-dot-kp-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2020-03-27 16:12:08[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537