ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ส่วนสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
กองตรวจความปลอดภัย
dot

dot


บริการของชมรม
แหล่งข้อมูล MSDS
safety Powerpoint
คู่มือความปลอดภัย
พื้นที่ให้เช่าโฆษณา
บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย


กฎหมายใหม่ เดือนสิงหาคม 2563 article

 

 

 

   สรุปสาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประจำวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563

                                                                                                                                    

ลำดับที่

กระทรวง

ชื่อกฎหมาย

วันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

รายละเอียดกฎหมาย (สรุป)

1

คมนาคม

 

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขใน
การอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่
3)

 

3 สิงหาคม 2563

ยกเลิก  ความในข้อ 3(7), 3(8) และ 3(11) และความในข้อ 4 ของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ประกาศวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 

1.  ทำการแก้ไขเงื่อนไขประเภทของบุคคลที่สามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางอากาศยาน รายละเอียดตามที่ประกาศฉบับนี้กำหนด

o   คนต่างด้าวที่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว

o   ผู้ไม่มีสัญชาติไทย  ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว

o   ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐของประเทศไทยกับต่างประเทศ

 

2

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

ที่ 21/2563 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6)

 

 

3 สิงหาคม 2563

ให้การปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงในเรื่องตามที่กำหนดในคำสั่งนี้ยังมีผลบังคับใช้ต่อไป  โดยให้ปรับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด  เพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด  ตลอดจนให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการและประชาชนดำเนินชีวิตแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

 

3

สาธารณสุข

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง มาตรฐานตามความเหมาะสมของขอบข่ายการตรวจสอบ หรือตรวจวิเคราะห์เครื่องมือแพทย์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้
ความเห็นชอบ

 

  4 สิงหาคม 2563

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นชอบมาตรฐานอื่นตามความเหมาะสมของขอบข่ายการตรวจสอบ หรือตรวจวิเคราะห์เครื่องมือแพทย์ขององค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศไว้ตามประกาศนี้

o  เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 15189:2012 หรือ

o  เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่มีข้อกำหนดตามที่ประกาศฉบับนี้กำหนด 

 

4

อุตสาหกรรม

 

กฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563

 

5 สิงหาคม 2563

ยกเลิก

1. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535

2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

5. กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

6. กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

 

ปรับปรุงการกำหนด “ประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน” ใหม่ตามกฎกระทรวงฉบับนี้  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์
การควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน  ตามบทนิยามคำว่า “โรงงาน”
ในมาตรา
5 และมาตรา 7 วรรคหนึ่ง ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังนี้

 

1. ให้โรงงานตามประเภทหรือชนิดที่ระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  โดยเป็นโรงงานจำพวกที่ 1   โรงงานจำพวกที่ 2 และโรงงานจำพวกที่ 3 ตามที่ระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้

 

2. โรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (โรงงานจำพวกที่ 3)
ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และโดยผลของกฎกระทรวงนี้ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นโรงงานจำพวกที่ 2   ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้งเริ่ม
ประกอบกิจการโรงงาน และให้ถือว่าใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเป็น
ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานนับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงนี้บังคับใช้ 

 

5

อุตสาหกรรม

 

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง
พ.ศ.
2563

 

5 สิงหาคม 2563

ยกเลิก  กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

 

ทำการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงนี้กำหนด  เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 

6

อุตสาหกรรม

 

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และโรงงานจำพวกที่ 3 พ.ศ. 2563

 

5 สิงหาคม 2563

ยกเลิก

1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
    โรงงาน พ.ศ. 2535

2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

    โรงงาน พ.ศ. 2535

3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

    โรงงาน พ.ศ. 2535

4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

    โรงงาน พ.ศ. 2535

 

ทำการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ  และอัตราค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับ
ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่
2 และโรงงานจำพวกที่ 3  ใหม่ตามกฎกระทรวงนี้  ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การควบคุม
การประกอบกิจการโรงงานตาม พ.ร.บ. โรงงาน (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2562   

 

7

สาธารณสุข

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่ง
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ฉบับที่
3)

 

5 สิงหาคม 2563

ยกเลิก  ความในข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน

 

ข้อ 5 ให้สถานพยาบาลต้องมีความปลอดภัย มีความสะดวก และเหมาะสมต่อ
ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ในการประกอบวิชาชีพตามประเภทและสาขานั้น ๆ

 

8

อุตสาหกรรม

 

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ผู้ประกอบการซึ่งสถานประกอบการได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากโรคระบาดหรือโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2563

 

5 สิงหาคม 2563

เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 จึงประกาศให้ “ผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดหรือโรคติดต่อ” เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่

 

9

อุตสาหกรรม

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่
5742 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม อินเตอร์เฟสการให้แสงสว่างที่ระบุตำแหน่งได้แบบดิจิทัล เล่ม
202 คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ควบคุมหลอด - ดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ (อุปกรณ์แบบ 1)

 

7 สิงหาคม 2563

กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อินเตอร์เฟสการให้แสงสว่างที่ระบุตำแหน่งได้แบบดิจิทัล เล่ม 202 คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ควบคุมหลอด - ดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ (อุปกรณ์แบบ 1) มาตรฐานเลขที่ มอก. 3003 เล่ม 202 - 2563 ไว้ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

 

10

อุตสาหกรรม

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่
5749 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ส่วนประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่า
(LPSC) เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการสำหรับ
ส่วนประกอบเชื่อมต่อ

 

 

7 สิงหาคม 2563

กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่วนประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่า (LPSC) เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการสำหรับส่วนประกอบเชื่อมต่อ มาตรฐานเลขที่ มอก. 3024 เล่ม 1 - 2563 ไว้ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

 

11

อุตสาหกรรม

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่
5750 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ส่วนประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่า
(LPSC) เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการสำหรับตัวนำและหลักดิน

 

  7 สิงหาคม 2563

กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่วนประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่า (LPSC) เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการสำหรับตัวนำและหลักดิน มาตรฐาน
เลขที่ มอก.
3024 เล่ม 2 - 2563 ไว้ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

 

12

อุตสาหกรรม

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่
5751 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ส่วนประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่า (LPSC) เล่ม 3 คุณลักษณะที่ต้องการสำหรับ
ช่องประกาย
(ISG)

 

7 สิงหาคม 2563

กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่วนประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่า (LPSC) เล่ม 3 คุณลักษณะที่ต้องการสำหรับช่องประกาย (ISG) มาตรฐาน
เลขที่ มอก.
3024 เล่ม 3 - 2563 ไว้ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

 

13

อุตสาหกรรม

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่
5752 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมส่วนประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่า (LPSC) เล่ม 4 คุณลักษณะที่ต้องการสำหรับตัวยึดตัวนำ

 

7 สิงหาคม 2563

กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่วนประกอบระบบป้องกันฟ้าผ่า (LPSC) เล่ม 4 คุณลักษณะที่ต้องการสำหรับตัวยึดตัวนำ มาตรฐาน เลขที่
มอก.
3024 เล่ม 4 - 2563 ไว้ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

 

14

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563

7 สิงหาคม 2563

1. บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 95 วรรคสอง และ
มีคุณวุฒิตามกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2563 ให้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีได้ตามหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่ประกาศฉบับนี้กำหนด

(1)  บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากหน่วยงานที่กำหนด

(2)  บุคคลที่ผ่านการเทียบหลักสูตรการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบหลักสูตรตามที่กำหนด

(3)  บุคคลที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่กำหนด

 

2. ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคและแพทยสภาพตามประกาศฉบับนี้  สามารถเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้นหรือระดับกลางได้

 

3. ผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่จะขอรับการเทียบหลักสูตรการศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรอง และการขอรับการเทียบหลักสูตรให้กระทำได้เพียงครั้งเดียวในหลักสูตรเดียวกัน โดยการเทียบหลักสูตรให้พิจารณาหัวข้อวิชาและระยะเวลาการเรียนการสอนตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้

 

4. การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี แบ่งเป็น 2 ภาค

(1)  ภาคทฤษฎี สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีทุกระดับ ทุกประเภท โดยต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงถือว่าสอบผ่าน

(2)  ภาคปฏิบัติ  สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลาง ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี และประเภทวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี และระดับสูง ทุกประเภท คะแนนภาคปฏิบัติไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 60 จึงถือว่าสอบผ่าน

 

5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ต้องการจะต่ออายุใบอนุญาตต้องผ่านการอบรม และการทดสอบโดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีที่ยังคงเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้นอยู่ในวันที่ยื่นคำขอต่อใบอนุญาต ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องผ่าน
การอบรมและทดสอบ

 

15

มหาดไทย

 

ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2563

 

  10 สิงหาคม 2563

ยกเลิก

1. ระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การติดตั้งสายสื่อสารบนเสา 

ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พ.. 2557

2. ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 30/2557 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.. 2557  

เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายการติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง

3. ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 41/2557 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.. 2557

เรื่อง แบบคำขอการติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า

 

คำนิยาม

สายสื่อสารหมายความว่า สายนำสัญญาณโทรคมนาคมหรือที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ ประกอบด้วย สายสื่อสารหลักและสายกระจาย

 

กำหนดหลักเกณฑ์การติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง
ให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้

o  การขออนุญาตและการอนุญาตติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า

o  คุณสมบัติของสายสื่อสารที่ขออนุญาต โดยสายสื่อสารต้องเป็นสาย
ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล กรณีที่ผลิตในประเทศต้อง
ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

o  หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการติดตั้งสายสื่อสาร  ค่าใช้จ่ายการขออนุญาต  และการบำรุงรักษาและความรับผิดชอบ

o  บทกำหนดโทษและการรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาตให้
ติดตั้งบนเสาไฟฟ้า

 

16

สาธารณสุข

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแสดงอายุการใช้ คำเตือน ข้อห้ามใช้ หรือข้อควรระวังในการใช้ไว้ในฉลากหรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

13 สิงหาคม 2563

เพิ่มความตามประกาศฉบับนี้เป็นลำดับ 2 เกี่ยวกับเสื้อกาวน์ทางการแพทย์  และลำดับ 3 เกี่ยวกับชุดคลุมปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแสดงอายุการใช้ คำเตือน ข้อห้ามใช้ หรือข้อควรระวังในการใช้ไว้ในฉลากหรือเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

 

17

สาธารณสุข

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 6 (18) แห่งพระราช

บัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 

13 สิงหาคม 2563

ให้เสื้อกาวน์ทางการแพทย์และชุดคลุมปฏิบัติการทางการแพทย์ เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 6 (18) แห่ง พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์

พ.ศ. 2551 โดยมาตรการที่ได้รับยกเว้นให้เป็นไปตามที่ประกาศฉบับนี้กำหนด 

 

18

สาธารณสุข

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับ
การยกเว้นตามมาตรา 6 (18)

แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

 

13 สิงหาคม 2563

ให้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียว และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียวชนิด N95 หรือสูงกว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 6 (18) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 โดย

มาตรการที่ได้รับยกเว้นให้เป็นไปตามที่ประกาศฉบับนี้กำหนด  

 

19

สาธารณสุข

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 

13 สิงหาคม 2563

ให้เพิ่มความเกี่ยวกับมาตรฐานเสื้อกาวน์ทางการแพทย์และชุดคลุมปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามประกาศฉบับนี้  เป็นลำดับที่ 21 และ 22 ของบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิต

หรือผู้นำเข้าต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

 

 

 

20

สาธารณสุข

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

 

13 สิงหาคม 2563

ให้เพิ่มความเกี่ยวกับมาตรฐานหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียวและหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียวชนิด N95 หรือสูงกว่าตามประกาศฉบับนี้ เป็นลำดับที่ 23 และ 24 ของบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง มาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

 

 

21

พาณิชย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 27 พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

 

14 สิงหาคม 2563

ยกเลิก ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจำหน่ายหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

คำนิยาม

หน้ากากอนามัยหมายความว่า หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask ) ที่ผลิตภายในประเทศ

 

1. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขสำหรับผู้ผลิตหน้ากากอนามัยในการจัดส่งหรือจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัยให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้

 

2. กำหนดราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัยต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา สินค้าและบริการ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายและการแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 5 มีนาคม
พ.ศ.
2563  ที่กำหนดให้จำหน่ายปลีกในราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ไม่สูงกว่าชิ้นละ 2.50 บาท

 

22

แรงงาน

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ลักษณะการประสบอันตราย

หรือเจ็บป่วยที่คณะกรรมการการแพทย์จะพิจารณาให้นาย
จ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น

 

17 สิงหาคม 2563

ยกเลิก  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ลักษณะการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่คณะกรรมการการแพทย์จะพิจารณาให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 

1. กำหนดลักษณะการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้างตามข้อ 5 ของกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามที่กำหนด  ดังนี้

 

1)       การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามประกาศกระทรวงแรงงาน ว่าด้วย

ลักษณะการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงหรือเรื้อรัง และ

(ก) มีการรักษาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนเช่นมีการผ่าตัดหลายครั้งหรือต้อง

     ใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือ

(ข) มีภาวะแทรกซ้อนซึ่งทำให้ระยะเวลาการรักษาพยาบาลยาวนานขึ้น

     หรือผู้ป่วยมีอาการรุนแรงขึ้น

 

2)        การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์

2. กำหนดลักษณะการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้างตามข้อ 6 ของกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามที่กำหนด ดังนี้

1)       มีบาดแผลผิวหนังไหม้ในระดับลึกถึงหนังแท้ตั้งแต่ร้อยละ 25 ของพื้นที่ผิวของร่างกาย

2)       ผลการรักษาพยาบาลลูกจ้างเสียชีวิต

3)       มีลักษณะการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเข้าข่ายตามกฎกระทรวง
ค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563 ข้อ 3 (1) - (7)
ไม่น้อยกว่า
3 ข้อ

4)       มีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กองทุนเงินทดแทน

 

23

อุตสาหกรรม

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่
5778 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่
2

 

18 สิงหาคม 2563

กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์
แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว
เป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 2 มาตรฐานเลขที่ มอก. 3042 - 2563
ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

 

24

อุตสาหกรรม

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 5779 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย  : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่
3

 

18 สิงหาคม 2563

กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์
แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว
เป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3 มาตรฐานเลขที่ มอก. 3043 - 2563
ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

 

25

อุตสาหกรรม

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 5780 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4

 

18 สิงหาคม 2563

กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4 มาตรฐานเลขที่ มอก. 3044 - 2563 ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

 

26

อุตสาหกรรม

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 5781 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 5

 

18 สิงหาคม 2563

กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์
แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 5 มาตรฐานเลขที่ มอก. 3045 - 2563
ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

 

27

อุตสาหกรรม

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 5782 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

 

18 สิงหาคม 2563

กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์
แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6 มาตรฐานเลขที่ มอก. 3046 - 2563
ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

 

28

อุตสาหกรรม

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 5783 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7

 

18 สิงหาคม 2563

กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์
แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7 มาตรฐานเลขที่ มอก. 3047 - 2563
ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

 

29

แรงงาน

 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการประกาศวันหยุดตามประเพณีตามวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)

 

ไม่มีประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบกิจการกำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563

 

30

พลังงาน

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง และไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2563

19 สิงหาคม 2563

คำนิยาม

ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหิน
เป็นเชื้อเพลิง และไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 

ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง

 

1. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้
ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงสถานประกอบกิจการพลังงานตามประมวลหลักการปฏิบัติ
(Code of Practice : CoP) แนบท้ายระเบียบนี้

 

2. ให้ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานหรืออยู่ระหว่างการต่ออายุใบอนุญาต อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ยื่นแผนการปรับปรุงมาตรการป้องกัน และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) แนบท้ายระเบียบนี้ ต่อ กกพ. ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และให้สามารถประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งของ กกพ. ภายใน 30 วัน

 

31

อุตสาหกรรม

 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกอบโลหกรรมควบคุม พ.ศ. 2563

 

21 สิงหาคม 2563

ยกเลิก  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกอบโลหกรรมที่อยู่ในความควบคุม พ.ศ. 2560

 

1. การประกอบโลหกรรมควบคุม ตาม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560  ได้แก่

(1)  การประกอบโลหกรรมแร่ทุกชนิดโดยวิธีการถลุงแร่ รวมถึงการทำแร่
หรือสารละลายที่ได้จากแร่โลหะให้เป็นโลหะหรือสารประกอบโลหะ
ด้วยวิธีอื่นใด

(2)  การผลิตเหล็กกล้าด้วยวิธีการถลุง หลอม หล่อ

(3)  การหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เก่า

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีปริมาณการผลิตเท่าใด

 

2. การประกอบโลหกรรมตามประกาศฉบับนี้  ไม่รวมถึงการประกอบโลหกรรม ดังต่อไปนี้

(1)  การผลิตโลหะบริสุทธิ์จากแร่ที่ผ่านการประกอบโลหกรรมด้วยวิธีการโลหะวิทยาไฟฟ้า  (Electrometallurgical Process )

(2)  การประกอบโลหกรรมที่ดำเนินการโดยส่วนราชการหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ

 

32

มหาดไทย

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 9)

 

21 สิงหาคม 2563

เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ  ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2548  ดังมีรายละเอียดตามประกาศและคำสั่งของจังหวัด
ในท้ายประกาศนี้ 

 

33

สาธารณสุข

กฎกระทรวง การแจ้งและการออกหนังสือรับรองการแจ้งผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค กลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1 พ.ศ. 2563

 

21 สิงหาคม 2563

1.  หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการแจ้งผลิต นำเข้า ส่งออก  ขาย นำผ่านหรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค กลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1  ให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงฉบับนี้กำหนด

o  การขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง

o  การขอแก้ไขรายการ การอนุญาตให้แก้ไขรายการ และการแจ้งการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่

o  การแจ้งกรณีเชื้อโรค กลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1 มีระดับความรุนแรงสูงขึ้นกว่าระดับที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการแจ้ง

o  การต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งและการออกใบแทนหนังสือรับรอง
การแจ้ง

o  การแจ้งเลิกผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครอง
เชื้อโรค กลุ่มที่
2 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1

 

2.  การยื่นคำขอ การออกใบรับแจ้ง และการออกหนังสือรับรองการแจ้งผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค กลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1  ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในระหว่างที่ยังไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นคำขอโดยวิธีการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือ ให้ยื่นคำขอ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หรือสถานที่อื่นตามที่กำหนด

 

34

สาธารณสุข

กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค กลุ่มที่ 3 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 2 พ.ศ. 2563

 

21 สิงหาคม 2563

1. หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค กลุ่มที่ 3 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 2   ให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงนี้กำหนด

o  การขอรับใบอนุญาต

o  การขอแก้ไขรายการ  การอนุญาตให้แก้ไขรายการ และการแจ้ง
การย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่

o  การแจ้งกรณีเชื้อโรค กลุ่มที่ 3 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 2 มีระดับ
ความรุนแรงสูงขึ้นกว่าระดับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

o  การต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต

o  การแจ้งเลิกผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครอง
เชื้อโรค กลุ่มที่
3 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 2 

 

2. การยื่นคำขอและการอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ให้ดำเนินการโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในระหว่างที่ยังไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นคำขอ โดยวิธีการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
หรือให้ยื่นคำขอ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หรือสถานที่อื่นตามที่กำหนด

 

35

แรงงาน

 

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง
การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว
และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019

 

24 สิงหาคม 2563

1.   คนต่างด้าวตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้  ที่ต้องการจะทำงานกับนายจ้างจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ให้ยื่นคำขออนุญาตทำงานตามแบบ บต. 23 ตามแบบท้ายประกาศ  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 

(1)     คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง โดยได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ และไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(2)     คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งผ่านการพิสูจน์สัญชาติและได้รับ หนังสือเดินทางเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล ซึ่งใบอนุญาตทำงาน สิ้นสุดลงระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562  -  30 มิถุนายน 2563 แต่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานไม่ได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามแนวทางที่กำหนดในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

2. คนต่างด้าวที่เป็นบุตรของคนต่างด้าวในข้อ 1 (2) และไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ก่อนหรือภายหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2563 หากต้องการจะทำงานกับนายจ้างจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ให้ดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงานและแก้ไขทะเบียนประวัติภายใน 60 วันก่อนมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์

 

    ในระหว่างดำเนินการสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงานได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563

 

36

แรงงาน

 

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง
การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ตามมาตรา 64 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

24 สิงหาคม 2563

1. ให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะตาม
ที่ประกาศนี้กำหนด ที่ต้องการจะทำงานกับนายจ้างในราชอาณาจักรให้ยื่นคำขออนุญาตทำงานตามแบบ บต. 24 ท้ายประกาศนี้ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

 

ในระหว่างที่ดำเนินการให้คนต่างด้าวทำงานไปพลางก่อนได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงาน  และให้ใช้ใบอนุญาตเดิมและบัตรผ่านแดนเป็นหลักฐานแสดงแทนใบอนุญาตทำงานต่อเจ้าหน้าที่ได้

 

2. ใบอนุญาตทำงานจะได้รับอนุญาตทำงานครั้งละไม่เกิน 3 เดือน  ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2565

 

3. คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานตามประกาศฉบับนี้ ต้องไปตรวจสุขภาพ ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนหรือประกันสุขภาพ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม  2564 เพื่อใช้เป็นเอกสารหรือหลักฐานประกอบการยื่นคำขออนุญาตทำงานต่อไป 

 

37

มหาดไทย

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019

 

24 สิงหาคม 2563

1. ให้นายจ้างนำคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็น
การเฉพาะเพื่อทำงานตามประกาศนี้ที่ต้องการจะอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานต่อไป  ไปขอรับใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายภายในวันที่ 31 ตุลาคม   2563   

 

2. ให้คนต่างด้าวที่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อทำงานได้ไม่เกิน วันที่ 31 มีนาคม 2565

 

38

มหาดไทย

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

24 สิงหาคม 2563

1.  คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมา ซึ่งถือบัตรผ่านแดนตามมาตรา 13 (2) แห่ง พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการอนุญาตให้พำนักในเขตพื้นที่ชายแดนที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 และอยู่
ในราชอาณาจักรตลอดมา  ที่ต้องการจะอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานต่อ 
ให้นายจ้างนำคนต่างด้าวไปดำเนินการตามที่ประกาศฉบับนี้กำหนด

 

     (1) ขอรับใบอนุญาตทำงาน  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ 2563

     (2) ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลของรัฐ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
          หรือประกันสุขภาพแล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

 

     เมื่อนายจ้างได้ดำเนินการตามที่กำหนดข้างต้นแล้ว  ให้คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะเพื่อการทำงานได้ไม่เกินวันที่
31 มีนาคม 2565  ทั้งนี้ ต้องขอรับใบอนุญาตทำงานทุก 3 เดือน โดยต้องดำเนินการก่อนใบอนุญาตทำงานเดิมหมดอายุ

 

39

สาธารณสุข

 

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี
โรคติดเชื้อโควิด - 19 เรื่อง รายชื่อสถานพยาบาลรองรับการเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine)

 

24 สิงหาคม 2563

กำหนดให้สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และสถานพยาบาลประเภท ที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ดังรายนามแนบท้ายประกาศนี้ เป็นสถานพยาบาลรองรับการเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก

 

40

เกษตรและสหกรณ์

 

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดสถานที่อื่นในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้นำเข้า ส่งออกหรือ
นำผ่านสัตว์น้ำ พ.ศ. 2563

  24 สิงหาคม 2563

กำหนดให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านสัตว์น้ำ

(1) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง

(2) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ

 

41

เกษตรและสหกรณ์

 

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบ
การยื่นขออนุญาตให้นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำ พ.ศ. 2563

 

  24 สิงหาคม 2563

กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตให้นำเข้า ส่งออกหรือ
นำผ่านสัตว์น้ำ ให้เป็นไปแบบที่กำหนดท้ายประกาศนี้

 

42

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ. 2563

 

25 สิงหาคม 2563

กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร 2 แบบ รายละเอียดตามที่ประกาศฉบับนี้กำหนด

1. แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ    

2. แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับส่งทางไปรษณีย์    

 

43

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563

25 สิงหาคม 2563

กำหนดค่าปรับสำหรับผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 และเจ้าพนักงานจราจรได้ออกใบสั่งให้แก่ผู้ขับขี่นั้น 
โดยให้ค่าปรับเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

 

44

เกษตรและสหกรณ์

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจัดให้มีหนังสือรับรองเพื่อประกอบการ
นำเข้า พ.ศ. 2563

 

26 สิงหาคม 2563

ยกเลิก  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจัดให้มีหนังสือรับรองเพื่อประกอบการนำเข้า พ.ศ. 2559

 

ผู้รับใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะต้องจัดให้มีหนังสือรับรองตามที่ประกาศฉบับนี้กำหนด  เพื่อประกอบการนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะทุกครั้งที่นำเข้า

(1) หนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health)  

(2) หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
          (Certificate of Origin)  

 

45

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

กฎกระทรวงกำหนดข้อมูลและรายละเอียดของรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบ
การทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงานและสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย พ.ศ. 2563

 

28 สิงหาคม 2563

1. รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงาน ให้จัดทำเป็นเอกสารและต้องประกอบด้วยสาระสำคัญ จำนวน 15 บท  โดยข้อมูลและรายละเอียดของรายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น ให้เป็นไปตามภาคผนวก 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้

 

2. รายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ให้จัดทำเป็นเอกสารและต้องประกอบด้วยสาระสำคัญ จำนวน 20 บท  โดยข้อมูลและรายละเอียดของรายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้น ให้เป็นไปตามภาคผนวก 2 ท้ายกฎกระทรวงนี้

 

46

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

กฎกระทรวงการเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2563

 

  28 สิงหาคม 2563

1.  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ เพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ทั้งหมดหรือบางส่วนพ้นจากการกำกับดูแลของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
ให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงนี้กำหนด

 

2. ให้ผู้ขออนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ต้องการจะเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  ยื่นคำขอต่อเลขาธิการก่อนการเลิกดำเนินการไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 

3. ผู้รับใบอนุญาตเลิกดำเนินการสถานประกอบการนิวเคลียร์ ต้องสำรวจระดับรังสีและจัดเก็บบันทึกข้อมูลระดับรังสีบริเวณโดยรอบ  และทำการซ่อมบำรุง ทดสอบ และตรวจสอบ โครงสร้าง ระบบ และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยและระบบอื่นที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัย  ตามที่ระบุในขีดจำกัดและเงื่อนไขในการดำเนินการของสถานประกอบการนิวเคลียร์

 

47

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

กฎกระทรวงกำหนดศักยภาพทางเทคนิคและการเงินของผู้ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2563

 

  28 สิงหาคม 2563

ผู้ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องมีศักยภาพทางเทคนิคและการเงินตามที่กฎกระทรวงนี้กำหนด

48

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

กฎกระทรวงการอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2563

 

28 สิงหาคม 2563

คำนิยาม

ผู้ขอรับใบอนุญาตหมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตดำเนิน
การสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

 

กำหนดให้เอกสารที่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการขอต่ออายุใบอนุญาตดำเนิน
การสถานประกอบการทางนิวเคลียร์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

 

49

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

กฎกระทรวงกำหนดระยะเวลาและกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
ต้องทบทวนและปรับปรุงรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2563

 

28 สิงหาคม 2563

1. ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องทำการทบทวนและปรับปรุงรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยทุก 10 ปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต  และก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ต้องทำการทบทวนอย่างน้อย 3 ปี ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ยื่นแผนล่วงหน้า โดยต้องระบุหัวข้อ ขอบเขต และกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้ชัดเจน

 

2. การทบทวนและปรับปรุงรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องเหมาะสมกับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์แต่ละประเภท  และแสดงให้เห็นถึงส่วนที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงการใช้แนวทางขั้นลำดับ (graded approach ) และต้องดำเนินการวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ตามหัวข้อที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

 

3. หากพบว่ามีเหตุการณ์หรือหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กฎกระทรวงนี้กำหนด  เลขาธิการอาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตทำการทบทวนและปรับปรุงรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลา 10 ปีได้  

 

50

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

กฎกระทรวงการอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2563

 

28 สิงหาคม 2563

คำนิยาม

ใบอนุญาตหมายความว่า ใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

 

1. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 46 และมาตรา 47 และต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

 

2. ผู้รับใบอนุญาตที่ต้องการจะต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปีก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ พร้อมด้วยรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ฉบับเบื้องต้นที่ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และเอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ระบุไว้ในแบบ
คำขอต่ออายุใบอนุญาต ทั้งนี้ ให้ขอต่ออายุใบอนุญาตได้เพียงครั้งเดียว เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี

 

3. การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

 

51

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

กฎกระทรวง การขออนุญาต การบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
ใช้แล้ว การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการรายงานการทดสอบ พ.ศ. 2563

28 สิงหาคม 2563

คำนิยาม

ผู้ขออนุญาตหมายความว่า

     (1) ผู้ขออนุญาตบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และทดสอบการเดิน เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

     (2) ผู้ขออนุญาตบรรจุวัสดุนิวเคลียร์ในกระบวนการเสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียร์หรือบรรจุ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วในกระบวนการแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว

 

1. ผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ตามมาตรา 55 โดยให้ยื่นคำขออนุญาตต่อเลขาธิการพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามกฎกระทรวงฉบับนี้กำหนด   

 

2. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ วัสดุนิวเคลียร์ หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว การทดสอบการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หรือการทดสอบการบรรจุวัสดุนิวเคลียร์หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการรายงานการทดสอบ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับนี้  

 

52

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน
ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(คราวที่ 5)

28 สิงหาคม 2563

เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  จึงกำหนดให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2563

 

53

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

 

28 สิงหาคม 2563

กำหนดให้บรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น   

 

54

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

 

28 สิงหาคม 2563

กำหนดให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้น
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่
25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศขยายระยะเวลา
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

 

 

55

แรงงาน

 

กฎกระทรวงการขออนุญาตทำงาน การออกใบอนุญาตทำงาน และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2563

 

31 สิงหาคม 2563

ยกเลิก

1. กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้ง
การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554

2. กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้ง
การทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตทำงาน การขอต่ออายุและการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน การแจ้งและการออกหนังสือรับแจ้งการทำงานสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพื่อทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ รวมทั้งการออกใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน  กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม หรือกฎหมายอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

 

56

แรงงาน

 

กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงาน พ.ศ. 2563

 

31 สิงหาคม 2563

ยกเลิก  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทำงาน พ.ศ. 2552

 

คนต่างด้าวที่จะขอรับใบอนุญาตทำงานต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

 

57

แรงงาน

 

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2563

31 สิงหาคม 2563

ยกเลิก

1. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2558

2. กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2559

3. กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์หรือพยานในความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2560

4. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559

 

กำหนดค่าธรรมเนียมในการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน และค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว รวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วนในการยื่นคำขอสำหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 63/1 (1) (3) และ (4) และคนต่างด้าว
ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์หรือพยานในความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าว

 

58

เกษตรและสหกรณ์

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดด่านศุลกากรนำเข้า ส่งออก และนำผ่านซึ่งวัตถุอันตราย
ที่กรมประมงรับผิดชอบ พ.ศ. 2563

 

31 สิงหาคม 2563

การนำเข้า ส่งออก และนำผ่านวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ ต้องนำเข้า ส่งออก และนำผ่าน ณ ด่านศุลกากรและด่านพรมแดนตามที่กฎกระทรวงฉบับนี้กำหนด

 

59

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 14)

 

  31 สิงหาคม 2563

เพื่อผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด - 19  จึงกำหนด

1. การเปิดดำเนินการสถานที่ กิจการ และกิจกรรมต่าง ๆ   

o  การเปิดโรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จัดให้มีการเรียนการสอนแบบครบจำนวน ครบห้องเรียนทุกชั้นเรียน

o  สนามกีฬาให้มีผู้ชมการแข่งขันอยู่ในสนามแข่งขันกีฬาได้

o  พาหนะเพื่อการขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำ  สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้เต็มตามความจุมาตรฐานของพาหนะนั้น ๆ

 

2. การบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค   ให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ หรือผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่ กิจกรรมและกิจการต่าง ๆ จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด  ตลอดจนเข้าระบบแอปพลิเคชั่นที่กำหนด

 

60

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 9/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
(ฉบับที่ 8)

 

31 สิงหาคม 2563

กำหนดแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 8 เพื่อให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดตามตารางแนบท้ายคำสั่งนี้

 

#

แรงงาน

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

18 กันยายน 2561

ให้ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ในการปฏิบัติการตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรณีเจ้าหน้าที่ต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารขึ้นมาเอง

#2

อุตสาหกรรม

 

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) พ.ศ. 2563

 

2 มิถุนายน 2563

ยกเลิก  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

 

ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW)
ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ไปปฏิบัติ  เพื่อให้มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนาตนเองสู่ความยั่งยืน

กฏหมายใหม่

กฎหมายใหม่ เดือนธันวาคม 2563 article
กฎหมายใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2563 article
กฎหมายใหม่ เดือนตุลาคม 2563 article
กฎหมายใหม่ เดือนกันยายน 2563 article
กฎหมายใหม่ เดือนกรกฎาคม 2563 article
กฎหมายใหม่ เดือนมิถุนายน 2563 articleสงวนลิขสิทธิ์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537
ประธาน คุณสยาม กิจจงถาวรกุล E-mail: sayam@keihin.co.th TEL. 085-6959323
ผู้ดูแลเว็บ คุณสมชาย ปารมี E-mail: somchai.p@utopia-diamonds.com TEL. 081-3667121
ที่ทำการชมรมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ชั้น 2
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
TEL. 053-537703 FAX. 053-525541