ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ส่วนสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
กองตรวจความปลอดภัย
dot

dot


บริการของชมรม
แหล่งข้อมูล MSDS
safety Powerpoint
คู่มือความปลอดภัย
พื้นที่ให้เช่าโฆษณา
บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย


กฎหมายใหม่ เดือนตุลาคม 2563 article

 

 

 

   สรุปสาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประจำวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563

                                                                                                                                     หน้า 1 จาก 18

ลำดับที่

กระทรวง

ชื่อกฎหมาย

วันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

รายละเอียดกฎหมาย (สรุป)

1

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กฎกระทรวงกำหนดเครื่องกำเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563

 

2 ตุลาคม 2563

เครื่องกำเนิดรังสีดังต่อไปนี้ เป็นเครื่องกำเนิดรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

 

o   เครื่องกำเนิดรังสีที่มีพลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้นไม่เกิน 5 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์

o   เครื่องกำเนิดรังสีที่อุปกรณ์กำเนิดรังสีภายในทำงานที่ความต่างศักย์
ไม่เกิน
5 กิโลโวลต์

 

2

สำนักนายกรัฐมนตรี

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 33/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

 

2 ตุลาคม 2563

ยกเลิก

(1)  คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 11/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 15/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563

 

(2)  ความใน (2) (4) (5) (6) (8) และ (10) ของข้อ 1 ของคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 6/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  และให้ใช้ความตามคำสั่งนี้แทน

 

กำหนดองค์ประกอบ  และหน้าที่และอำนาจของ ศปก.ศบค. ที่เป็นองค์กรปฏิบัติการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ตามคำสั่งนี้

 

 

3

แรงงาน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
การตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563

 

5 ตุลาคม 2563

คำนิยาม

“การตรวจสุขภาพ” หมายความว่า การตรวจร่างกายและสภาวะทางจิตใจตาม
วิธีทางการแพทย์ เพื่อให้ทราบถึงความเหมาะสมของสภาวะสุขภาพของลูกจ้าง หรือผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างอันอาจเกิดจากการทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง

 

“งานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง” หมายความว่า งานที่ลูกจ้างทำเกี่ยวกับ

     (1) สารเคมีอันตรายตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

     (2) จุลชีวันเป็นพิษที่อาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือสารชีวภาพอื่น

     (3) กัมมันตภาพรังสี

     (4) ความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน ความกดดันบรรยากาศ แสง

หรือเสียง

     (5) สภาพแวดล้อมอื่นที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกจ้าง เช่น ฝุ่นฝ้าย ฝุ่นไม้ ไอควันจากการเผาไหม้

 

เพิ่มคำนิยาม “แพทย์” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม

 

1. นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงตามระยะเวลา ดังนี้

    (1) การตรวจครั้งแรกให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับเข้าทำงาน และตรวจครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

    (2) กรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงมีความจำเป็นต้องตรวจสุขภาพตามระยะเวลาอื่น ให้ตรวจสุขภาพตามระยะเวลานั้น

    (3) กรณีเปลี่ยนงานที่ปัจจัยเสี่ยงของลูกจ้างแตกต่างไปจากเดิม ให้ตรวจสุขภาพลูกจ้างทุกครั้งให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนงาน

    กำหนดคุณสมบัติแพทย์ผู้ตรวจสุขภาพเป็น แพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ หรือผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง

 

(จากเดิมกำหนดเป็น แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศกำหนด)

2. กรณีลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงหยุดงานตั้งแต่ 3 วันทำงานติดต่อกันขึ้นไป เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยไม่ว่ากรณีใดๆ ก่อนให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงาน ให้นายจ้างขอความเห็นจากแพทย์ผู้รักษาหรือแพทย์ประจำสถานประกอบกิจการ หรือจัดให้มีการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ หรือผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง

(จากเดิมกำหนด นายจ้างอาจขอความเห็นจากแพทย์ผู้รักษาหรือแพทย์ประจำสถานประกอบกิจการ หรือจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างก็ได้)

 

3. บันทึกผลการตรวจสุขภาพนั้น ให้แพทย์ผู้ตรวจบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพ โดยให้ระบุความเห็นที่บ่งบอกถึงสภาวะสุขภาพของลูกจ้างที่มีผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งลงลายมือชื่อและวันที่ตรวจหรือให้ความเห็น โดยกำหนดเพิ่มเติมว่าบันทึกผลการตรวจสุขภาพนี้จะจัดทำในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และได้กล่าวครอบคลุมเพิ่มถึงบันทึกผลการตรวจสุขภาพก่อนให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงาน กรณีลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงหยุดงานตั้งแต่ 3 วันทำงานติดต่อกันขึ้นไป เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยไม่ว่ากรณีใดๆ

 

4. นายจ้างต้องจัดให้มีสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงตามแบบที่กำหนด และให้นายจ้างบันทึกผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างในสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างตามผลการตรวจของแพทย์ทุกครั้งที่มีการตรวจสุขภาพ และกำหนดเพิ่มเติมว่าสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงนี้จะจัดทำในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

 

5. ให้นายจ้างเก็บบันทึกผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ไว้ ณ สถานประกอบกิจการของนายจ้างเพื่อที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันสิ้นสุดของการจ้างแต่ละราย และกำหนดเพิ่มเติมว่า เว้นแต่ผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งจากการทำงานตามประกาศกระทรวงแรงงานว่าด้วยการกำหนดชนิดของโรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปีนับแต่วันสิ้นสุดของการจ้างแต่ละราย

 

(จากเดิมข้อความกำหนด เว้นแต่กรณีมีการร้องทุกข์ว่านายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมีการฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับโรคหรืออันตรายอย่างใดต่อสุขภาพของลูกจ้าง แม้จะพ้นเวลา 2 ปี ให้นายจ้างเก็บรักษาบันทึกผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างนั้นไว้จนกว่าจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และเดิมมีข้อความกำหนด ห้ามมิให้นายจ้างนำข้อมูลผลการตรวจสุขภาพไปใช้ในทางที่เป็นโทษแก่ลูกจ้างโดยไม่มีเหตุอันควร)

 

6. กรณีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ ให้แจ้งแก่ลูกจ้างผู้นั้นภายใน 3 วัน และกรณีผลการตรวจสุขภาพปกติ ให้แจ้งแก่ลูกจ้างผู้นั้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทราบผลการตรวจ

 

7. กรณีพบผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงผิดปกติหรือลูกจ้างนั้นมีอาการหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลทันทีและให้ตรวจสอบหาสาเหตุความผิดปกติเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน
    และให้นายจ้างส่งผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ผิดปกติหรือที่มีอาการหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข ตามแบบและวิธีการที่กำหนดภายใน
30 วันนับแต่วันที่ทราบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย

 

8. กรณีลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงมีหลักฐานทางการแพทย์แสดงว่าไม่อาจทำงานในหน้าที่เดิมได้ ให้นายจ้างเปลี่ยนงาน โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างเป็นสำคัญ โดยหลักฐานทางการแพทย์ดังกล่าว ได้แก่ หลักฐานทางการแพทย์จากสถานพยาบาลของราชการหรือที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้น

(จากเดิม หลักฐานทางการแพทย์ ได้แก่ หลักฐานทางการแพทย์จากสถานพยาบาลของราชการหรือที่ราชการยอมรับ)

9. นายจ้างต้องมอบสมุดสุขภาพประจำตัวให้แก่ลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงเมื่อสิ้นสุดการจ้าง

 

10. การดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้ และการดำเนินการต่อไปให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

 

11. ภายใน 3 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ (วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566) ให้ถือว่าแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งซึ่งผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 เป็นแพทย์ซึ่งสามารถตรวจสุขภาพของลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงตามกฎกระทรวงนี้

 

4

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
ที่ 26/2563 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 8)

 

6 ตุลาคม 2563

เนื่องจากมีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร จึงมีการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจกิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย โดยเฉพาะกิจการและกิจกรรมที่มีประชาชนเข้าร่วมจำนวน
มาก และเพิ่มความเข้มงวดในการจับกุมแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะพื้นที่ตามตะเข็บชายแดน และพื้นที่อื่น ๆ

 

 

5

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 27/2563 เรื่อง การยกเลิกคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงบางฉบับที่หมดความจำเป็น

6 ตุลาคม 2563

ยกเลิก

1. คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 5/2563 ลง  

   วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

2. คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 6/2563 ลง  

   วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563

3. คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 8/2563
    ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563

4. คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 10/2563

    ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563

 

เนื่องจากการดำเนินการตามคำสั่งการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด - 19 ได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว จึงยกเลิกคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงบางฉบับที่หมด
ความจำเป็น

 

6

แรงงาน

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการจัดให้ลูกจ้างได้หยุดงานเป็นกรณีพิเศษ

ไม่มีประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบกิจการภาคเอกชน กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่19 - วันศุกร์ที่20 พฤศจิกายน 2563 และวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ หรือจัดเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี เพื่อให้ลูกจ้างได้มีวันหยุดต่อเนื่อง รวมทั้งจ่ายค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างด้วย

 

7

แรงงาน

แก้คำผิด ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1  ระดับ 2 และระดับ 3

 

9 ตุลาคม 2563

แก้คำผิดประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1  ระดับ 2  และระดับ 3  ตามที่ประกาศนี้กำหนด

8

มหาดไทย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ตามพระราช
บัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 16)

 

9 ตุลาคม 2563

เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558  ดังมีรายละเอียดตามประกาศและคำสั่งของจังหวัดในท้ายประกาศนี้ 

9

สาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 415) พ.ศ. 2563 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
2522 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไขของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

 

9 ตุลาคม 2563

ยกเลิก

1.     ความใน (ค) ของ (3) ในข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2524

2.     ความใน (ค) ของ (3) ในข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) เรื่อง น้ำแข็ง ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2527

3.     ความใน (2) ของข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 83
(พ.ศ. 2527) เรื่อง ช็อกโกแลต ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527

4.     ความใน (5) ของข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 121
(พ.ศ. 2532) เรื่อง อาหารสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2532

5.     ความใน 4.10 ของข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 156 (พ.ศ. 2537) เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2537

6.     ความใน 4.9 ของข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 157
(พ.ศ. 2537) เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสําหรับทารกและ
เด็กเล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2537

7.     ความใน 3.10 ของข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 158 (พ.ศ. 2537) เรื่อง อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2537

8.     ความใน (ค) ของ (5) ในข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 195) พ.ศ. 2543 เรื่อง เครื่องดื่มเกลือแร่ ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543

9.     ความใน (6) ของข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 196) พ.ศ. 2543 เรื่อง ชา ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543

10. ความใน (5) ของข้อ 10 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ. 2543 เรื่อง กาแฟ ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543

11. ความใน (6) ของข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 198) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ำนมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543

12. ความใน (4.3) ของ (4) ในข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 199) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ำแร่ธรรมชาติ ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543

13. ความใน (7) ของข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 201) พ.ศ. 2543 เรื่อง ซอสบางชนิด ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543

14. ความใน (5) ของข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 206) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ำมันเนย ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543

15. ความใน (7) ของข้อ 5, (8) ของข้อ 6, (6) ของข้อ 7, (7) ของข้อ 8, (6) ของข้อ 9 และ (7) ของข้อ 10 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 208) พ.ศ. 2543 เรื่อง ครีม ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543

16. ความใน (3) ของข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 209) พ.ศ. 2543 เรื่อง เนยแข็ง ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543

17. ความใน (4) ของข้อ 5, (4) ของข้อ 6, (4) ของข้อ 7, (3) ของข้อ 8 และ (2) ของข้อ 9 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 210) พ.ศ. 2543 เรื่อง อาหารกึ่งสําเร็จรูป ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543

18. ความใน (12) ของข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 211) พ.ศ. 2543 เรื่อง น้ำผึ้ง ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543

19. ความใน (4) ของข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 213) พ.ศ. 2543 เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543

20. ความใน (3) ของข้อ 4, (4) ของข้อ 5 และ (4) ของข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 226) พ.ศ. 2544 เรื่อง เนยใสหรือกี (Ghee) ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

21. ความใน (7) ของข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 227) พ.ศ. 2544 เรื่อง เนย ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

22. ความใน (1) ของข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 236) พ.ศ. 2544 เรื่อง ไข่เยี่ยวม้า ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2544

23. ความใน (2) ของข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 280) พ.ศ. 2547 เรื่อง ชาสมุนไพร ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2547

 

และให้ใช้ความตามประกาศนี้แทน

 

เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค  จึงทำการยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมความที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของคุณสมบัติเกี่ยวกับจุลินทรีย์  โดยปรับจาก “ไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค” เป็น  จุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหาร ด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค”

 

10

สาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการใน
การตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

9 ตุลาคม 2563

ยกเลิก  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ. 2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

 

1. อาหารตามบัญชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศนี้ที่ผลิตเพื่อจําหน่าย นําเข้าเพื่อจําหน่าย หรือที่จําหน่าย ต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค เว้นแต่จุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคตามชนิดและปริมาณ ที่ระบุไว้ในบัญชีหมายเลข 2 ท้ายประกาศนี้
โดยวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ ให้เป็นไปตามบัญชีหมายเลข 3 ท้ายประกาศนี้

 

2. ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และวัตถุเจือปนอาหาร

 

11

สาธารณสุข

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดมาตรฐานหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียว พ.ศ. 2563

 

12 ตุลาคม 2563

กำหนดมาตรฐานของหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียวสำหรับผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า  ต้องมีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

 

12

แรงงาน

ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 

14 ตุลาคม 2563

ค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน และสาขาวิชาชีพ
โลจิสติกส์  ให้เป็นไปตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศนี้

 

13

แรงงาน

ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและการประเมินสมรรถนะ พ.ศ. 2563

 

14 ตุลาคม 2563

กำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและการประเมินสมรรถนะ และค่าธรรมเนียมการขอรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือและบัตรรับรองมาตรฐานอาชีพ หนังสือและบัตรรับรองสมรรถนะ และเครื่องหมายแสดงระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มเติม เพื่อการบริหารและการดำเนินกิจการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตามประกาศนี้กำหนด

 

14

คมนาคม

 

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 191/2563 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรที่ออกตามหมวด
ที่ 6 ของข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2557

 

14 ตุลาคม 2563

คำนิยาม

ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญที่ออกตามหมวด 6หมายความว่า ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญพื้นฐานความปลอดภัย (Basic training) ประกาศนียบัตร แสดงความรู้ความชำนาญเรือชูชีพและเรือช่วยชีวิต
ที่ไม่ใช่เรือเร็วช่วยชีวิต (
Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats) ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเรือเร็ว ช่วยชีวิต
(
Fast rescue boats) หรือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการดับไฟชั้นสูง (Advanced fire fighting) แล้วแต่กรณี

 

ผู้ประสงค์จะต่ออายุประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญที่ออกตามหมวด 6 ต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบคำร้องเพื่อแสดงคุณสมบัติต่อกองมาตรฐาน
คนประจำเรือ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้

 

15

แรงงาน

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน พ.ศ. 2563

 

15 ตุลาคม 2563

เพิ่มความข้อ 2/2 แห่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559  เกี่ยวกับให้ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ปีละ 1 ครั้ง (ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
)

 

16

การคลัง

ประกาศอธิบดีกรมสรรพกร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 380) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาของลูกจ้างภายในประเทศ

 

15 ตุลาคม 2563

การยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนาภายในประเทศ  โดยจะต้องเป็นกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  โดยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ให้เป็นไปตามประกาศนี้

 

17

พลังงาน

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง สำหรับบริเวณที่ตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม พ.ศ. 2563

 

19 ตุลาคม 2563

1. กำหนดลักษณะและการติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างน้อยตามที่ประกาศนี้กำหนด
  
 (1) ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงต้องสามารถฉีดน้ำด้วยแรงดันที่ใช้ในการออกแบบได้ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 15 นาที และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 2 หัว 

   (2) ถังเก็บน้ำหรือสิ่งก่อสร้างสำหรับเก็บน้ำดับเพลิงต้องมีขนาดเพียงพอและพร้อมใช้ตลอดเวลา

   (3) เครื่องสูบน้ำดับเพลิงต้องมีอัตราการไหลไม่น้อยกว่า 82 ลิตรต่อนาที ต่อหัวกระจายน้ำดับเพลิง 1 หัว

   (4) ระบบท่อต้องเป็นเหล็กหรือทองแดง และมีการจับยึดอย่างมั่นคงแข็งแรง

   (5) จำนวนหัวกระจายน้ำดับเพลิง เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ อัตราการไหลของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และปริมาณน้ำดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในตารางตามประกาศนี้

      

 

    ลักษณะและการติดตั้งในส่วนอื่นๆ นอกจากที่กำหนดตามประกาศนี้แล้ว  ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

2. ทดสอบและตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงหลังจากมีการติดตั้งระบบแล้วเสร็จ และต้องจัดให้มีการทดสอบและตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

18

แรงงาน

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กําหนดแบบและเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคําขอและการแจ้ง ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตทํางาน การออกใบอนุญาตทํางาน และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2563

 

20 ตุลาคม 2563

1. คนต่างด้าวที่ต้องการจะขออนุญาตทำงานหรือผู้รับอนุญาตให้ทำงานที่ต้องการจะทำงานต่อไป  ให้ยื่นคำขออนุญาตตามแบบฟอร์มที่กำหนดใน
ประกาศนี้

 

2. กําหนดแบบฟอร์มและเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคําขอและการแจ้งตามกฎกระทรวงการขออนุญาตทํางาน การออกใบอนุญาตทํางาน และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามประกาศนี้

 

19

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
คำขอต่ออายุใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ.
2563

 

 

26 ตุลาคม 2563

แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้

 

20

สาธารณสุข

แก้คำผิด ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

 

27 ตุลาคม 2563

แก้คำผิดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่
ทำให้เกิดโรค ตามที่ประกาศนี้กำหนด

 

21

คมนาคม

 

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 4)

 

ไม่มีประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการห้ามอากาศยานขนส่งบุคคลทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทย ยกเว้นเป็นอากาศยานเช่าเหมาลำระหว่างประเทศ (Charter flight) ที่มีผู้โดยสารเปลี่ยนลำ (Transfer passenger) 
ตามประกาศนี้เป็นข้อ
(8) ของข้อ 2 ของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2)

 

22

แรงงาน

 

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ

 

29 ตุลาคม 2563

กำหนดงานที่มีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจที่คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองสามารถทำได้ต่อเมื่อได้มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบตามที่
กำหนดในประกาศนี้  โดยต้องมีระยะเวลาทำงานให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน

 

23

แรงงาน

 

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งการขยายระยะเวลาทำงานตามมาตรา 62 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

29 ตุลาคม 2563

กรณีที่คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทํางานในราชอาณาจักร  ได้รับการขยายระยะเวลาทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม หรือกฎหมายอื่น  ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายดังกล่าวมีหนังสือแจ้งการขยายระยะเวลาทำงานต่อนายทะเบียน พร้อมด้วย
แบบแจ้งการขยายระยะเวลาทำงาน  และเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ บต.47 ท้ายประกาศนี้

                   

24

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน
ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(คราวที่ 7)

29 ตุลาคม 2563

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ยังคงมีความรุนแรง อีกทั้งยังพบคนต่างด้าวจากประเทศที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงลักลอบเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ประกอบกับข้อมูลทางสาธารณสุขพบว่าเชื้อโรคได้กลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์  ในขณะที่การผลิตวัคซีนและยาเพื่อการป้องกันและรักษาโรคยังไม่ประสบผลสำเร็จ จึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

25

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

29 ตุลาคม 2563

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ระงับยับยั้ง ฟื้นฟู
หรือช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงกำหนด
ให้บรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็น
อย่างอื่น
   

 

26

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

 

29 ตุลาคม 2563

กำหนดให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้น
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่
25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศขยายระยะเวลา
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

 

27

สาธารณสุข

 

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563

 

30 ตุลาคม 2563

เพื่อลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบกิจการกรณีมีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  จึงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามข้อ 2 (2) (3) (4) และ (5) และหนังสือรับรองการแจ้งในข้อ 3 ของกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการใน
การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 เป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

#

แรงงาน

คำชี้แจงประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง

 

ไม่มีประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

เพิ่มรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติตามประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้านกับนายจ้าง ประกาศวันที่ 9 มิถุนายน พ..2563 ได้แก่ ตารางแสดงจำนวนที่สามารถรับลูกจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงานได้ กรณีเปลี่ยนแปลงนายจ้าง และ
ระบุมาตราที่ใช้เป็นบทลงโทษสำหรับนายจ้างและคนต่างด้าว

 
กฏหมายใหม่

กฎหมายใหม่ เดือนธันวาคม 2563 article
กฎหมายใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2563 article
กฎหมายใหม่ เดือนกันยายน 2563 article
กฎหมายใหม่ เดือนสิงหาคม 2563 article
กฎหมายใหม่ เดือนกรกฎาคม 2563 article
กฎหมายใหม่ เดือนมิถุนายน 2563 articleสงวนลิขสิทธิ์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537
ประธาน คุณสยาม กิจจงถาวรกุล E-mail: sayam@keihin.co.th TEL. 085-6959323
ผู้ดูแลเว็บ คุณสมชาย ปารมี E-mail: somchai.p@utopia-diamonds.com TEL. 081-3667121
ที่ทำการชมรมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ชั้น 2
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
TEL. 053-537703 FAX. 053-525541