ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ส่วนสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
กองตรวจความปลอดภัย
dot

dot


บริการของชมรม
แหล่งข้อมูล MSDS
safety Powerpoint
คู่มือความปลอดภัย
พื้นที่ให้เช่าโฆษณา
บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย


กฎหมายใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2563 article

 

 

 

   สรุปสาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประจำวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2563

 

ลำดับที่

กระทรวง

ชื่อกฎหมาย

วันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

รายละเอียดกฎหมาย (สรุป)

1

สาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563

 

2 พฤศจิกายน 2563

กำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่ในการสอบสวนโรค การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  

 

2

สาธารณสุข

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 419) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 3)

 

2 พฤศจิกายน 2563

ยกเลิก

1. ลำดับที่ 1 คลอร์ไพริฟอส และลำดับที่ 23 พาราควอต ในบัญชีหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

2. ความในบทนิยามคำว่า “วัตถุอันตรายชนิดที่ 4” ในข้อ 3 และความในข้อ 4 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง และให้ใช้ความตามประกาศนี้แทน

3. บัญชีหมายเลข 5 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง และให้ใช้บัญชีหมายเลข 5 แนบท้ายประกาศนี้แทน

 

คำนิยาม

วัตถุอันตรายชนิดที่ 4” หมายความว่า วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต
การนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน หรือการมีไว้ในครอบครอง โดยเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

 

เพิ่มรายการ “คลอร์ไพริฟอส” “คลอร์ไพริฟอส-เมทิล” “พาราควอต” “พาราควอตไดคลอไรด์” และ “พาราควอต [บิส (เมทิลซัลเฟต)] หรือ พาราควอตเมโทซัลเฟต” เป็นลำดับที่ 83 - ลำดับที่ 87 ในบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

 

3

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2563) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 137 ตอนพิเศษ 97 ง วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 หน้า 16]

 

4 พฤศจิกายน 2563

แก้ไขข้อความจาก “ให้แต่งตั้ง”  เป็น “แต่งตั้งให้” ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2563) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

 

4

แรงงาน

 

คำชี้แจงประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบและเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคําขอและการแจ้ง ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตทำงาน การออกใบอนุญาตทำงาน และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2563

 

ไม่มีประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแบบคำขอและแบบแจ้ง พร้อมเอกสารหรือหลักฐาน

ที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคําขอและการแจ้งตามกฎกระทรวงการขออนุญาตทำงาน การออกใบอนุญาตทำงาน และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2563 โดยสามารถจำแนกแบบที่ใช้สำหรับการดำเนินการดังกล่าวตามประเภทของคนต่างด้าวเป็นรายมาตราได้ ดังนี้

 

1)                      คนต่างด้าวตามมาตรา 59

2)       คนต่างด้าวตามมาตรา 59 ที่เข้ามาทำงานตาม MOU

3)       คนต่างด้าวตามมาตรา 61

4)       คนต่างด้าวตามมาตรา 62

5)       คนต่างด้าวตามมาตรา 63

6)       คนต่างด้าวตามมาตรา 63/1

7)       คนต่างด้าวตามมาตรา 63/2

8)       คนต่างด้าวตามมาตรา 64

 

5

มหาดไทย

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่
ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 17)

 

7 พฤศจิกายน 2563

เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ  ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ดังมีรายละเอียดตามประกาศและคำสั่งของจังหวัดในท้ายประกาศนี้ 

 

6

พลังงาน

 

กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 พฤศจิกายน 2563

ยกเลิก  กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552

 

1. การก่อสร้างหรือการดัดแปลงอาคารสำหรับใช้เป็นหรือเพื่อกิจการที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้จำนวน 9 ประเภท เช่น สำนักงาน สถานพยาบาล ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น  หากมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงนี้

 

2. ในระยะเริ่มแรก ไม่ให้นำกฎกระทรวงนี้มาใช้บังคับกับการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามกิจการที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้  ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันไม่ถึง 10,000 ตารางเมตร จนกว่าจะพ้นกำหนดระยะเวลา ดังต่อไปนี้

      (1) 1 ปี สำหรับอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 10,000 ตารางเมตร

      (2) 2 ปี สำหรับอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 5,000 ตารางเมตร

7

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พ.ศ. 2563

 

16 พฤศจิกายน 2563

ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อการผลิตพลังงานหรือประเภทสถานที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย  ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปฏิบัติหน้าที่ในห้องควบคุมการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ตลอดเวลาที่มีการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ อย่างน้อยตามจำนวนที่กำหนดในตารางแนบท้ายกฎกระทรวงนี้

 

8

มหาดไทย

 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

 

18 พฤศจิกายน 2563

ยกเลิก  ความในข้อ 11 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ให้ใช้ความตามกฎกระทรวงนี้แทน

 

เพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างให้ชัดเจน รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของนั่งร้านและค้ำยัน  ปั้นจั่นหอสูง และเดอริกเครน ในระหว่างการก่อสร้างอาคารให้เหมาะสมและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น    

 

โดยเพิ่มความและแก้ไขเพิ่มเติมความต่อไปนี้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2526) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

o  เพิ่มความเกี่ยวกับระหว่างการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 10 เมตร
ขึ้นไป ผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละอองตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้  เป็นข้อ 10/1  

 

o  แก้ไขเพิ่มเติมความเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการในการตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของนั่งร้านและค้ำยันที่สร้างขึ้นระหว่างการก่อสร้างอาคาร เป็นข้อ 11 

 

o  เพิ่มเงื่อนไขในการติดตั้งและการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูงและเดอริกเครนให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ เป็นข้อ 11/1 

 

o  เพิ่มความเกี่ยวกับการให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้างตามข้อ 11/1 มาใช้บังคับแก่การรื้อถอนอาคารด้วยโดยอนุโลม เป็นข้อ 29/1 

 

9

มหาดไทย

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะเพื่อการทำงาน สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

18 พฤศจิกายน 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  จึงจำเป็นต้องยกเว้น

ให้คนต่างด้าวตามที่ประกาศนี้กำหนด  ซึ่งมีระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564   ที่ต้องการจะทำงานอยู่ในราชอาณาจักรต่อไป  มีสิทธิขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อทำงานได้อีกไม่เกิน 2 ปี

 

10

แรงงาน

ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการประเมินเป็นเจ้าหน้าที่สอบ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ตรวจประเมิน
พ.ศ.
2563

 

 

 

20 พฤศจิกายน 2563

ผู้ที่ต้องการจะเข้ารับการประเมินเป็นเจ้าหน้าที่สอบ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ตรวจประเมิน หรือผู้ที่ต้องการจะขอรับประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่สอบ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สอบ บัตรประจำตัวผู้เชี่ยวชาญ และบัตรประจำตัวผู้ตรวจประเมินเนื่องจากสูญหายหรือชำรุด ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดในประกาศนี้

 

11

แรงงาน

ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

 

23 พฤศจิกายน 2563

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งหมด 18 สาขา ยกตัวอย่างเช่น สาขาวิชาชีพ
โลจิสติกส์ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เป็นต้น

 

12

แรงงาน

ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

 

23 พฤศจิกายน 2563

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งหมด 9 สาขา ยกตัวอย่างเช่น สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา  สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์  เป็นต้น

13

แรงงาน

ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

 

23 พฤศจิกายน 2563

ยกเลิก  ความในลำดับ 8 ของบัญชีแนบท้ายประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

 

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งหมด 18 สาขา ยกตัวอย่างเช่น  สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล  สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย  เป็นต้น

 

14

แรงงาน

ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

 

23 พฤศจิกายน 2563

ยกเลิก  ความในลำดับ 8 (ข) และลำดับ 1 (ก) ของบัญชีแนบท้ายประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

 

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งหมด 12 สาขา ยกตัวอย่างเช่น สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์  สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม เป็นต้น

15

แรงงาน

ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2561

 

23 พฤศจิกายน 2563

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งหมด 8 สาขา ยกตัวอย่างเช่น สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ เป็นต้น

 

16

แรงงาน

ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561

 

23 พฤศจิกายน 2563

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งหมด  6 สาขา ยกตัวอย่างเช่น สาขาวิชาชีพก่อสร้าง สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม  เป็นต้น

 

17

แรงงาน

ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

 

23 พฤศจิกายน 2563

ยกเลิก  บัญชีแนบท้ายประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561

 

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งหมด 13  สาขา ยกตัวอย่างเช่น สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาวิชาชีพก่อสร้าง เป็นต้น

 

18

แรงงาน

 

ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่อง อัตราค่าบริการขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
พ.ศ.
2562

23 พฤศจิกายน 2563

ยกเลิก  ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่อง อัตราค่าบริการขององค์กร ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2561

 

กำหนดค่าธรรมเนียมที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะเรียกเก็บจากองค์กรซึ่งมีหน้าที่รับรองสมรรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ   โดยมีอัตราตามประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่กำหนดในประกาศนี้

19

แรงงาน

ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะ พ.ศ. 2563

 

24 พฤศจิกายน 2563

ยกเลิก

(1) ประกาศสถาบันคุณวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียม การออกประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และอัตราค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2559


(2) ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการประเมิน สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

 

(3) ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการประเมิน สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

 

(4) ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการประเมิน สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

 

(5) ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการประเมิน สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

 

(6) ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการประเมิน สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

 

(7) ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการประเมิน สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561

 

(8) ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการประเมิน สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

 

(9) ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการประเมิน สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562

 

(10) ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการประเมิน สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2563

 

(11) ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการประเมิน สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2563

 

ค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพหรือค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะ จำนวน 46 สาขาวิชาชีพ ให้เรียกเก็บได้ตามอัตราบัญชีที่แนบท้ายประกาศนี้

 

20

สำนักนายกรัฐมนตรี

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน
ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(คราวที่ 8)

24 พฤศจิกายน 2563

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวในประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยยังคงรุนแรง และมีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย อีกทั้งยังพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ ประกอบกับประเทศไทยเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวทำให้ควบคุมโรคได้ยากขึ้น และในช่วงระยะเวลาอันใกล้จะเข้าสู่เทศกาล

ปีใหม่มีการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก อีกทั้งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติ   จึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

 

21

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

 

24 พฤศจิกายน 2563

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ระงับยับยั้ง ฟื้นฟู
หรือช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงกำหนดให้บรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็น
อย่างอื่น  

 

22

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

 

24 พฤศจิกายน 2563

กำหนดให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้น
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่
25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศขยายระยะเวลา
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

 

23

พลังงาน

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ระยะห่าง
ที่ปลอดภัยในการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าตั้งแต่สองรายขึ้นไป พ.ศ. 2563

 

25 พฤศจิกายน 2563

นิยาม

“ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

 

1. ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระยะห่างที่ปลอดภัยในการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขอยกเว้นการปฏิบัติ เป็นรายกรณี

 

2. ให้ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าจัดทำสัญลักษณ์ที่เสาไฟฟ้ากรณีปักเสาพาดสาย หรือจัดทำป้ายแสดงแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้ากรณีก่อสร้างเป็นสายใต้ดินเพื่อให้ทราบถึงเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

 

24

การคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่
มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย

 

25 พฤศจิกายน 2563

ยกเลิก  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สาหรับสุราสามทับที่นาไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563

 

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์  สำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
ที่มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย
ให้ดำเนินการตามประกาศนี้

 

25

การคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย

 

24 พฤศจิกายน 2563

ยกเลิก  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้ สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563

 

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์  สำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขายให้ดำเนินการตามประกาศนี้

 

26

การคลัง

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ

 

25 พฤศจิกายน 2563

ยกเลิก 

1. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

 

2. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563

 

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์  สำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรม  สุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ให้ดำเนินการตามประกาศนี้

 

27

มหาดไทย

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง วิธีการและสถานที่ในการชำระค่าปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563

 

26 พฤศจิกายน 2563

ยกเลิก

1. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีการชำระค่าปรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและการส่งใบอนุญาตขับขี่คืนให้แก่ผู้ได้รับใบสั่ง พ.ศ. 2546

 

2. ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การชำระค่าปรับ การชำระค่าปรับทางไปรษณีย์และวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิตหรือวิธีการอื่น โดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการรับชำระเงิน และกำหนดจำนวนค่าปรับ
ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าปรับ การชำระค่าปรับทางไปรษณีย์ และวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์บัตรเครดิตหรือวิธีการอื่น โดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการรับชำระเงิน

 

3. ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สถานที่ในการชำระค่าปรับโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่น ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2559

 

ผู้ที่ได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจรต้องชำระค่าปรับภายในเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งด้วยวิธีการและสถานที่อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ประกาศนี้กำหนด

 

28

สาธารณสุข

 

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรม
ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
พ.ศ. 2563

 

27 พฤศจิกายน 2563

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19  จึงกำหนดให้มีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล   ซึ่งหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดอบรมให้เป็นไปตามประกาศนี้

 

29

คมนาคม

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 272/2563 เรื่อง ขยายระยะเวลายื่นคำร้องใน
การนับระยะเวลาปฏิบัติงานในเรือ (
Sea Service)

 

30 พฤศจิกายน 2563

ให้ขยายระยะเวลายื่นคำร้องในการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในเรือ (Sea Service) ของผู้ที่ลงทำการในเรือต่างประเทศ และเรือไทยที่เจ้าของเรือไม่ได้ทำสัญญาคนประจำเรือก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2562  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 217/2562  จากภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เป็นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 

30

สำนักนายกรัฐมนตรี

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 29/2563 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9)

 

30 พฤศจิกายน 2563

ให้การปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงในเรื่องตามที่กำหนดในคำสั่งนี้ยังมีผลบังคับใช้ต่อไป  

 

 

 

 
กฏหมายใหม่

กฎหมายใหม่ เดือนธันวาคม 2563 article
กฎหมายใหม่ เดือนตุลาคม 2563 article
กฎหมายใหม่ เดือนกันยายน 2563 article
กฎหมายใหม่ เดือนสิงหาคม 2563 article
กฎหมายใหม่ เดือนกรกฎาคม 2563 article
กฎหมายใหม่ เดือนมิถุนายน 2563 articleสงวนลิขสิทธิ์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537
ประธาน คุณสยาม กิจจงถาวรกุล E-mail: sayam@keihin.co.th TEL. 085-6959323
ผู้ดูแลเว็บ คุณสมชาย ปารมี E-mail: somchai.p@utopia-diamonds.com TEL. 081-3667121
ที่ทำการชมรมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ชั้น 2
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
TEL. 053-537703 FAX. 053-525541