ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ส่วนสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
กองตรวจความปลอดภัย
dot

dot


บริการของชมรม
แหล่งข้อมูล MSDS
safety Powerpoint
คู่มือความปลอดภัย
พื้นที่ให้เช่าโฆษณา
บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย


กฎหมายใหม่ เดือนธันวาคม 2563 article

 

 

   สรุปสาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

                                                                    ประจำวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2563 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                   
หน้า 1 จาก 23

ลำดับที่

กระทรวง

ชื่อกฎหมาย

วันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

รายละเอียดกฎหมาย (สรุป)

1

มหาดไทย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 68 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

 

3 ธันวาคม 2563

เพิ่มความและแก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงนี้  ในกฎกระทรวงฉบับที่ 55

(พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  เพื่อให้เกิดความชัดเจนและให้การใช้ประโยชน์ในที่ดินมีความคุ้มค่า รวมถึงผ่อนปรนให้อาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว ที่มีอยู่ก่อนกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ใช้บังคับ และมีสภาพทรุดโทรมจำเป็นต้องได้รับการดัดแปลงแก้ไขให้เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ หรือให้สามารถก่อสร้างทดแทนอาคารเดิมได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย  รายละเอียดดังนี้

 

o   เพิ่มบทนิยามคำว่า “แนวอาคาร” และ “ผนังทึบ” ในข้อ 1

o   เพิ่มความเกี่ยวกับการไม่ต้องนำความสูงของสิ่งที่สร้างขึ้นบนหลังคา ดาดฟ้ามาคิดรวมเป็นความสูงอาคาร เป็นข้อ 44 วรรคสาม

o   เพิ่มความเกี่ยวกับลักษณะอาคารที่ต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินทุกด้านตามที่กฎกระทรวงนี้กำหนด  เป็นข้อ 51

o   เพิ่มความเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อยกเว้น กรณีที่ห้องแถว ตึกแถวหรือ
บ้านแถวที่ก่อสร้างขึ้นก่อนวันที่กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) มี
ผลบังคับใช้ จะทำการก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารเดิมหรือดัดแปลงอาคาร เป็นข้อ
52

o   เพิ่มความเกี่ยวกับการไม่ต้องปฏิบัติตามความใน 2 วรรคหนึ่ง และข้อ 3 วรรคหนึ่ง ในเรื่องความกว้างของอาคารแต่ละคูหา และข้อ 4 ในเรื่องความยาวรวมของอาคารและจำนวนคูหาของอาคารที่สร้างต่อเนื่องกัน ของบรรดาที่ดินที่ได้มีการแบ่งแยกการถือกรรมสิทธิ์เพื่อสร้างห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถวก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังไม่ได้มีการก่อสร้างอาคาร  เป็นข้อ 53

 

2

มหาดไทย

กฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัย
จากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2563

 

3 ธันวาคม 2563

ยกเลิก  กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือ
มีการใช้ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540
) ออกตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารทำการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมาย รายละเอียดดังนี้

 

1.      อาคารที่ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย ที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ให้แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน

2.    อาคารที่ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย ที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ใช้บังคับ และอยู่ภายใต้การบังคับของ พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 หรือ พ.ร.บ. ควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พ.ศ. 2476  ให้แก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายที่ออกโดยอาศัย พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 หรือ พ.ร.บ. ควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พ.ศ. 2476 แล้วแต่กรณีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น  โดยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน

 

3.   อาคารที่ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย ที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ใช้บังคับ แต่ไม่อยู่ภายใต้การบังคับของ พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 หรือ พ.ร.บ. ควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พ.ศ. 2476   ให้ทำการแก้ไขเท่าที่จะทำได้  โดยให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน

 

4.    กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าอาคารที่กล่าวมาข้างต้นเป็นอาคารสูง
อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารสาธารณะ อาคารชุมนุมคน อาคารชุด หอพัก อาคารอยู่อาศัยรวม โรงงาน ภัตตาคาร สำนักงาน หรือคลังสินค้า ที่มีสภาพไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย  ให้สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารทำการแก้ไขให้อาคารให้เป็นตามที่กฎกระทรวงนี้กำหนด  ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน

 

3

สาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจัดทำรายงานผลการทำงาน
อันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค และรายงานการดำเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563

 

7 ธันวาคม 2563

ยกเลิก  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจัดทำรายงานผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ หรือผลอัน
ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคและรายงานการดำเนินการแก้ไข ลงวันที่
22 มีนาคม 2559

 

ให้ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการ ผู้รับอนุญาต ผู้แจ้งรายการละเอียด หรือ

ผู้จดแจ้ง จัดทำรายงานผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ หรือเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค และรายงานการดำเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ประกาศนี้กำหนด

 

4

สาธารณสุข

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563

 

  8 ธันวาคม 2563

กำหนดหัวข้อวิชาและระยะเวลาการอบรมหลักสูตรการวางแผนการจัดการ
มูลฝอยทั่วไปและหลักสูตรการจัดการมูลฝอยทั่วไป รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ โดยผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรมครบตามหัวข้อวิชา และต้องได้คะแนนการทดสอบวัดผลการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนทั้งหมด

 

5

สาธารณสุข

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดหน่วยงานจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563

 

8 ธันวาคม 2563

กำหนดหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยตามที่ประกาศนี้กำหนด  ให้เป็นหน่วยงานจัดการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป  

 

6

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ค่าบริการข้อมูลข่าวสารที่กรมควบคุมมลพิษจะต้องจัดทำหรือรวบรวมขึ้นใหม่ตามคำร้องขอของผู้ขอรับบริการ พ.ศ. 2563

 

8 ธันวาคม 2563

ยกเลิก

1. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ค่าบริการข้อมูลข่าวสารที่กรมควบคุมมลพิษจะต้องจัดทำหรือรวบรวมขึ้นใหม่ตามคำร้องขอของผู้ขอรับบริการ ลงวันที่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

 

2. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ค่าบริการข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลคุณภาพอากาศสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศที่กรมควบคุมมลพิษจะต้องจัดทำหรือรวบรวมขึ้นใหม่ตามคำร้องขอของผู้ขอรับบริการ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

 

ค่าบริการข้อมูลข่าวสารที่กรมควบคุมมลพิษจะต้องจัดทำหรือรวบรวมขึ้นใหม่ตามคำร้องขอของผู้ขอรับบริการ ให้เป็นไปตามตารางอัตราค่าบริการแนบท้ายประกาศนี้

 

7

เกษตรและสหกรณ์

ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 

15 ธันวาคม 2563

ยกเลิก  ความในข้อ 4 ของประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับ
การซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2563

 

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท  การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  ในการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำฯ ผ่านทางเว็บไซต์  http://apd.fisheries.go.th  จึงกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ  ดำเนินการตามที่ประกาศนี้กำหนด

 

8

มหาดไทย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศและคำสั่งของจังหวัดที่
ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 18)

 

  18 ธันวาคม 2563

เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังมีรายละเอียดตามประกาศและคำสั่งของจังหวัดในท้ายประกาศนี้ 

 

                                         

9

แรงงาน

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง

ขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

 

ไม่มีประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

ขอความร่วมมือนายจ้างและสถานประกอบการทุกแห่งดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวทุกกรณี ทั้งเข้าไปและออกจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – 19 หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558

 

2. จัดให้มีมาตราการเฝ้าระวังและตรวจสอบคัดกรองโรค ดังนี้

     (1) วัดอุณหภูมิร่างกายของแรงงานต่างด้าว

     (2) จัดหาแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการล้างมือ

     (3) ควบคุมให้แรงงานต่างด้าวสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือ
          ขณะปฏิบัติงาน เว้นระยะห่าง 2 เมตร

     (4) ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวทราบวิธีการป้องกันโรคด้วยตัวเอง

 

10

คมนาคม

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ไม่มีประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ของจังหวัดสมุทรสาครไม่ให้แพร่กระจายไปยังจังหวัดอื่น จึงออกประกาศให้ผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการ ดังนี้ 

 

1. การขนส่งผู้โดยสาร ที่มีต้นทางหรือปลายทางที่จังหวัดกาญจนบุรี - สมุทรสาคร ให้ระงับการเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่หรือผ่านข้ามเขตพื้นที่
ในจังหวัดกาญจนบุรี

 

2. ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

 

3. ควบคุม กำกับ ดูแล พนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสาร ให้ตรวจสอบหลักฐานบัตรประจำประชาชนของผู้โดยสาร และกำชับให้ผู้โดยสารลงทะเบียนแอปพลิเคชั่นหรือแพลตฟอร์ม ไทยชนะ หรือกรอกแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งกำหนด

 

4. ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง นายสถานีขนส่ง พนักงานขับรถ
และผู้บริการ ปฏิบัติและให้คำแนะนำผู้ใช้บริการให้มีการปฏิบัติตามที่มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

 

11

แรงงาน

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางในการเฝ้าระวัง การป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
COVID - 19) ในสถานประกอบกิจการ

 

ไม่มีประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

ขอความร่วมมือนายจ้างและลูกจ้าง ปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวัง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID – 19  ดังนี้

1.   สถานประกอบการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า - ออกในพื้นที่ต่าง ๆ

2.   นายจ้างให้ความรู้ คำแนะนำ การป้องกันโรคติดต่อ รวมถึงจัดหาสบู่ เจลล้างมือแอลกอฮอล์

3.   นายจ้างจัดให้มีการคัดกรองลูกจ้างทุกคนก่อนเข้าทำงาน กรณีพื้นที่ทำงานแออัด กรณีมีสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยง เช่น พบลูกจ้างป่วยเป็นจำนวนมากให้พิจารณาหยุดการผลิต บริการ

4.   นายจ้างควบคุม ดูแลไม่ให้ลูกจ้างเดินทางไปในพื้นที่หรือสถานที่ที่มีการประกาศควบคุมการแพร่ระบาด

5.   หากนายจ้างตรวจพบว่าลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะติดโรค หรือเป็นโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และพนักงานตรวจแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทราบด้วย

6.   ลูกจ้างที่พบว่ามีความเสี่ยงที่จะติดโรคหรือเป็นโรคติดเชื้อ COVID-19  ให้ไปรับการตรวจรักษา และแจ้งให้นายจ้างทราบ และแจ้งให้พนักงานควบคุมโรคทราบโดยเร็ว

7.   กรณีลูกจ้างถูกเจ้าพนักงานควบคุมโรคสั่งให้กักตัว ลูกจ้างปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด

8.   ลูกจ้างที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคหรือเป็นโรคติดเชื้อ COVID-19  จำเป็นต้องไปตรวจรักษา ให้นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างใช้สิทธิลาป่วยหรือสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายหรือตามตกลงกัน

9.   หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วน 1503 กด 3 หรือ 1546 และสายด่วน 1422 กรมควบคุมโรค

12

มหาดไทย

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การยกเลิกประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง หลักเกณฑ์ระยะห่าง
ที่ปลอดภัยในการก่อสร้างทางไฟฟ้าระหว่างระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (
PEA) กับ ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอื่น

 

23 ธันวาคม 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยกเลิก ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง หลักเกณฑ์ระยะห่างที่ปลอดภัยในการก่อสร้างทางไฟฟ้าระหว่างระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กับระบบจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้ารายอื่น ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 

13

แรงงาน

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงเทศกาลวันปีใหม่

 

ไม่มีประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

1. ให้นายจ้างพิจารณาจัดให้วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันศุกร์ที่
1 มกราคม 2564 เป็นวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ให้แก่ลูกจ้าง

 

2. สำหรับงานขนส่งทางบก  นายจ้างต้องให้ลูกจ้างที่ทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง หากจะให้ทำงานล่วงเวลาต้องไม่เกินวันละ 2 ชั่วโมง โดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้าง และในวันทำงานถัดไป ห้ามไม่ให้นายจ้างให้ลูกจ้างเริ่มต้นทำงานก่อนครบระยะเวลา 10 ชั่วโมง

หลังสิ้นสุดการทำงานในวันทำงานที่ล่วงมาแล้ว

 

3. การเดินทางกลับภูมิลำเนา ขอให้ลูกจ้างใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง

 

4. ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา
2019 โดยไม่จำเป็น

 

14

แรงงาน

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร

 

25 ธันวาคม 2563

ยกเลิก  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

1. ให้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรในอัตรา 15,000 บาท ต่อการคลอด
1 ครั้ง (จากเดิม 13
,000 บาทต่อการคลอด 1 ครั้ง)  สำหรับการคลอดบุตรของผู้ประกันตน หรือภริยาของผู้ประกันตน หรือหญิงซึ่งอยู่กินฉันสามีภริยา
กับผู้ประกันตนโดยเปิดเผยกรณีผู้ประกันตนไม่มีภริยา

 

2. ประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร รวมถึงค่าตรวจและรับฝากครรภ์ ค่าบำบัดทางการแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าทำคลอด ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่าบริบาลและค่ารักษาพยาบาลทารกแรกเกิด ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย และค่าบริการอื่นที่จำเป็น

 

15

แรงงาน

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

 

25 ธันวาคม 2563

ยกเลิก ความใน (3) ของข้อ 2/1 แห่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความตามประกาศฉบับนี้แทน

 

ปรับเปลี่ยนอัตราการจ่ายเงินสำหรับการเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค รายการสําหรับการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในสถานพยาบาลหรือคลินิกตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก กระทรวงสาธารณสุข  กรณีที่ผู้ประกันตนตั้งครรภ์และบุตรเสียชีวิตก่อน 28 สัปดาห์  โดยหากอายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์  จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 300 บาท 
(จากเดิมจ่ายไม่เกิน 200 บาท)

 

16

มหาดไทย

กฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเข้ามามีถิ่นที่
อยู่ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563

25 ธันวาคม 2563

ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

 

1. ห้ามไม่ให้คนต่างด้าวที่เป็นโรคตามมาตรา 12 (4) วิกลจริตหรือมีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนด  เข้ามาในราชอาณาจักร    โดยมีการเพิ่มโรคติดเชื้อ
โรคโควิด
19 เข้ามาใหม่

(1) โรคเรื้อน

(2) วัณโรคในระยะอันตราย

(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(4) โรคยาเสพติดให้โทษ

(5) โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3

(6) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

 

2. ห้ามไม่ให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ถ้าปรากฎว่ามีลักษณะตามมาตรา 44 (2) เป็นผู้ไม่สามารถประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ เพราะกายพิการหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนด โดยมีการเพิ่มโรคติดเชื้อโรคโควิด 19 เข้ามาใหม่

(1) โรคเรื้อน

(2) วัณโรคในระยะอันตราย

(3) โรคเท้าช้าง

(4) โรคยาเสพติดให้โทษ

(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง

(6) โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3

(7) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

 

17

มหาดไทย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้
คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

25 ธันวาคม 2563

เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเข้ารับการกักกันระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน  จึงกำหนดให้มีการเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวตามที่ประกาศนี้กำหนด ให้อยู่ในราชอาณาจักร
ได้ไม่เกิน 45 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามา เพื่อให้มีระยะเวลาในการทำกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต 

 

18

สำนัก

นายกรัฐมนตรี

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548
(ฉบับที่ 15)

 

25 ธันวาคม 2563

เพื่อป้องกันมิให้เกิดการระบาดลุกลามเป็นวงกว้างของโรค COVID-19  จึงออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย อาทิ

 

1. การห้ามใช้หรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรค  ห้ามประชาชนใช้
เข้าไปหรืออยู่ในพื้นที่  สถานที่  หรือพาหนะที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค
COVID-19  

 

2. การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการต่อโรค  ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่โรค COVID-19  ไว้เป็นการชั่วคราวได้

 

3. การห้ามชุมนุม ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน
ณ ที่ใดในสถานที่แออัด   

 

4. มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ เฝ้าระวัง ตรวจและคัดกรองการเดินทางและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

 

5. การปฏิบัติและบังคับใช้มาตราการป้องกันโรค ให้ส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ได้เคยกำหนดไว้

 

เป็นต้น

 

19

สำนัก

นายกรัฐมนตรี

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 39 /2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)

 

25 ธันวาคม 2563

ยกเลิก  ความในข้อ 1 ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และให้ใช้การจัดโครงสร้างภายในของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19  ตามคำสั่งนี้แทน

20

แรงงาน

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีการฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ

 

25 ธันวาคม 2563

ยกเลิก   ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีการฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 

ให้สำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าตรวจ และรับฝากครรภ์แก่ผู้ประกันตน กรณีผู้ประกันตน หรือภริยาของผู้ประกันตน หรือหญิงซึ่งอยู่กินฉันสามีภริยากับผู้ประกันตนโดยเปิดเผยกรณีผู้ประกันตนไม่มีภริยา เข้ารับการฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพในสถานพยาบาลหรือคลินิกตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ดังนี้

 

(1) อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 500 บาท  (เดิมจ่าย 500 บาท)

(2) อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่
จ่ายจริง ไม่เกิน 300 บาท (เดิมจ่าย 300 บาท)

(3) อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่
จ่ายจริง ไม่เกิน 300 บาท (จากเดิมจ่าย 200 บาท)

(4) อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 32 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่
จ่ายจริง ไม่เกิน 200 บาท  (กำหนดเพิ่มขึ้นจากเดิม)

(5) อายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์ ถึง 40 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายในอัตราเท่าที่
จ่ายจริง ไม่เกิน 200 บาท (กำหนดเพิ่มขึ้นจากเดิม)

 

21

มหาดไทย

คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย ที่
3 /2563 เรื่อง
การกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาต
ให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

 

28 ธันวาคม 2563

เนื่องจากยังพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID- 2019 ในทุกประเทศ 

จึงกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยให้ระงับการกำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจะขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจะขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจ
คนเข้าเมือง ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.
2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

 

22

คมนาคม

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่มี
การเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด

 

  ไม่มีประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่มีการเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด

 

1. ต้องทำความสะอาดยานพาหนะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทั้งภายในและภายนอกตัวยานพาหนะก่อนบรรทุกสินค้าทุกครั้ง กรณีบรรทุกขนส่งสินค้าประเภทอาหารสดจะต้องมีเอกสารรับรองว่าสินค้าผ่านมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดไว้ประจำรถด้วย

 

2. ต้องกำชับให้พนักงานขับรถควรอยู่แต่ในรถ ไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างการขนถ่ายสินค้าและสัมผัสกับตัวสินค้าตลอดการขนส่ง  สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และมีแอลกอฮอล์เจลติดตัวไว้ทำความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอ

 

3. ต้องกำชับให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานและ

จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองรายวันก่อนปฏิบัติงานทุกวัน

 

4. ต้องดูแลและทำความสะอาดภายในบริเวณสถานประกอบการและบริเวณสถานที่ขนถ่ายสินค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสะอาดเพียงพอและปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

5. ต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด

 

23

คมนาคม

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 

29 ธันวาคม 2563

ยกเลิก  ความในข้อ 6 และข้อ 9 ของประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง
การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย พ.ศ.
2562
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

แก้ไขความในประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรอง
ผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตราย พ.ศ.
2562   ดังนี้

·     ข้อ 6  ทำการกำหนดอายุของหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถ
วัตถุอันตราย ให้มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือ 

·     ข้อ 9  ขยายระยะเวลาในการยื่นขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการ
ขับรถวัตถุอันตราย  สำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 4 อยู่ก่อนแล้ว  โดยไม่ต้องผ่านการอบรมและทดสอบ โดยให้ยื่นคำขอรับหนังสือรับรองให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564      

 

24

แรงงาน

กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563

 

30 ธันวาคม 2563

1. กรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ลูกจ้างว่างงานไม่ได้ทำงาน  หรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือในกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ  และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างนั้น  

 

ให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณี แต่รวมกัน
ไม่เกิน
90 วัน 

 

2. สำนักงานจะงดการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย เมื่อผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้าง หรือได้สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างเนื่องจากสัญญาจ้างได้สิ้นสุดลง

 

3. ให้นายจ้างออกหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย อย่างน้อยต้องมีรายการตามหนังสือรับรองที่แนบท้ายกฎกระทรวงนี้  

 

25

แรงงาน

กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2563

 

30 ธันวาคม 2563

ยกเลิก

1) กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อการจ่าย
    ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน พ.ศ.
2546

2) กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2556

 

เพื่อบรรเทาภาระของนายจ้างและผู้ประกันตนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาพการณ์ทางสังคมในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19

จึงปรับปรุงอัตราเงินสมทบ โดยให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน ตามบัญชีอัตราเงินสมทบท้ายกฎกระทรวงนี้

 

   (1) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชี ก.  (ผู้ประกันตนจ่ายอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง)

 

   (2) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ให้เป็นไปตามอัตราใน

บัญชี ข.  (ผู้ประกันตนจ่ายอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง)

 

26

แรงงาน

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง
การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

 

30 ธันวาคม 2563

ให้คนต่างด้าวตามประกาศนี้  สามารถทำงานกับนายจ้างไปพลางก่อนได้  ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงาน  กรณีที่นายจ้างต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวหรือคนต่างด้าว
ที่ไม่มีนายจ้างต้องการจะทำงานโดยมีนายจ้างให้ดำเนินการขออนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานตามที่ประกาศนี้กำหนด     

27

มหาดไทย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

 

30 ธันวาคม 2563

นิยาม

คนต่างด้าวหมายความว่า บุคคลสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามา
ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงก่อนวันที่
29 ธันวาคม 2563

 

ให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564  กรณีต้องการจะอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานต่อไป ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
ให้ดำเนินการตามที่ประกาศนี้กำหนด

 

28

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กฎกระทรวงกำหนดเครื่องกำเนิดรังสีที่ผู้ดำเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2563

 

30 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการทำเครื่องกำเนิดรังสี  มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี   นำเข้าหรือส่งออกเครื่องกำเนิดรังสีตามที่กฎกระทรวงนี้กำหนด  ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตแต่ต้องแจ้งการครอบครองหรือใช้ต่อเลขาธิการ

(1) เครื่องกำเนิดรังสีที่มีพลังงานสูงสุดของรังสีที่เกิดขึ้นต่ำกว่า 1 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์  หรือเครื่องกำเนิดรังสีที่อุปกรณ์กำเนิดรังสีภายในทำงาน

    ที่ความต่างศักย์ต่ำกว่า 1 เมกะโวลต์ ที่มีลักษณะการใช้งานปิดมิดชิดและ
ไม่ได้ใช้งานกับคน

(2) เครื่องเอกซเรย์กระเจิงกลับแบบมือถือสำหรับงานรักษาความมั่นคงปลอดภัย

(3) เครื่องเอกซเรย์สำหรับงานวิเคราะห์แบบมือถือหรือพกพา

(4) เครื่องวัดทางอุตสาหกรรมด้วยรังสีเอกซ์แบบติดตั้งอยู่กับที่

(5) หลอดเอกซเรย์หรือหลอดเอกซเรย์พร้อมเรือนหลอด สำหรับเครื่องกำเนิดรังสี ตาม (1) ถึง (4)

 

29

คมนาคม

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.. 2563

 

30 ธันวาคม 2563

ยกเลิก

(1) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.. 2559

(2) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) .. 2561

(3) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) .. 2562

(4) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) .. 2562

(5) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 5) .. 2563

 

แก้ไขปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการยกระดับมาตรฐานรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย และแผนการจัดให้มีหน่วยงานที่ทำการอบรมและทดสอบหลักสูตรการขับรถวัตถุอันตราย  จึงกำหนด

 

1. กำหนดเอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีขณะทำการขนส่งวัตถุอันตราย  ให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้

o  เอกสารกำกับการขนส่ง 

o  เอกสารข้อแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงข้อปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน  รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ท้ายประกาศ

o  หนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบรถที่ใช้นากรขนส่งวัตถุอันตราย

o  หนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการขับรถที่ใช้ในการขนส่ง
วัตถุอันตรายของผู้ขับรถ

o  เอกสารระบุตัวตนของผู้ขับรถที่ทางราชการออกให้    

 

2. ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องเก็บสำเนาเอกสารกำกับการขนส่งไว้อย่างน้อย 3 เดือน

 

 

3. ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ซึ่งใช้รถขนส่งของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟไม่เกินกว่า 60 องศาเซลเซียส หรือขนส่งก๊าซไวไฟตามลักษณะในประกาศนี้  ต้องแนบหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบรถตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด  โดยหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบรถมีอายุไม่เกิน 1 ปี  นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง

 

4. ผู้ขับรถต้องมีหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายจากกรมการขนส่งทางบก  เอกสารระบุตัวตนที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ตลอดเวลาที่ขนส่ง  รวมถึงผู้ขับรถต้องศึกษาทำความเข้าใจในเอกสารข้อแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษร

 

5. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับภายใต้เงื่อนไข ตามประกาศฉบับนี้

o  การจัดให้มีหนังสือรับรองการให้ความเห็นชอบรถให้ใช้บังคับกับรถที่จดทะเบียนใหม่ซึ่งได้รับความเห็นชอบแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป  ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับกับรถที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ได้แจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา 79 แห่ง พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งมีการเปลี่ยนตัวถังเป็นรถขนส่งของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟไม่เกินกว่า 60 องศาเซลเซียส หรือขนส่งก๊าซไวไฟ (Flammable : FL ) แล้วนำมาจดทะเบียนใหม่

o  การจัดให้มีหนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 

 

30

คมนาคม

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

 

ไม่มีประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

ยกเลิก  ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.. 2563

 

ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในระหว่างการปฏิบัติการบิน กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นลูกเรืออาจพิจารณาจัดน้ำดื่มแก่ผู้โดยสารได้

 

31

สำนักนายกรัฐมนตรี

ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมชุม การทำกิจกรรม การมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

 

30 ธันวาคม 2563

เนื่องจากมีการติดเชื้อและแพร่ระบายของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จัดหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระยองมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดไปทั่วประเทศ  เพื่อป้องกันการระบาดของการติดเชื้อโรคโควิด-19  ไม่ให้ขยายไปในวงกว้าง จึงกำหนดมาตรการป้องกันดังนี้ 

 

1. ห้ามทำการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคทั่วทั้งราชอาณาจักร

 

2. ห้ามทำการชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ในพื้นที่ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศหรือมีคำสั่งให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ควบคุม

 

3. การชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัดในพื้นที่  ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศหรือมีคำสั่งให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือพื้นที่เฝ้าระวัง  ให้ผู้จัดการชุมนุมหรือจัดกิจกรรมดังกล่าวต้อง
ขออนุญาตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนดำเนินการ โดยแสดงแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคประกอบการพิจารณา

32

สำนักนายกรัฐมนตรี

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
ที่ 31/2563 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10)

 

30 ธันวาคม 2563

ให้การปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงในเรื่องตามที่กำหนดในคำสั่งนี้ยังมีผลบังคับใช้ต่อไป  

 

 

                  

 

 
กฏหมายใหม่

กฎหมายใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2563 article
กฎหมายใหม่ เดือนตุลาคม 2563 article
กฎหมายใหม่ เดือนกันยายน 2563 article
กฎหมายใหม่ เดือนสิงหาคม 2563 article
กฎหมายใหม่ เดือนกรกฎาคม 2563 article
กฎหมายใหม่ เดือนมิถุนายน 2563 articleสงวนลิขสิทธิ์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537
ประธาน คุณสยาม กิจจงถาวรกุล E-mail: sayam@keihin.co.th TEL. 085-6959323
ผู้ดูแลเว็บ คุณสมชาย ปารมี E-mail: somchai.p@utopia-diamonds.com TEL. 081-3667121
ที่ทำการชมรมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ชั้น 2
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
TEL. 053-537703 FAX. 053-525541