ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ส่วนสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
กองตรวจความปลอดภัย
dot

dot


บริการของชมรม
แหล่งข้อมูล MSDS
safety Powerpoint
คู่มือความปลอดภัย
พื้นที่ให้เช่าโฆษณา
บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย


สปก. ลำพูน ได้รับรางวัล Zero-Accident Campaign article

สปก. ลำพูน ได้รับรางวัล Zero-Accident Campaign ประจำปี 2553

ข่าวประจำวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๓ 
นายวชิระ ศรีบัวชุม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่ากรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินโครงการ
 “รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์” (Zero - Accident Campaign) ประจำปี ๒๕๕๓ ในการลดอัตราการ
ประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้างทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”
ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสถานประกอบกิจการมีการสร้างระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม นายจ้าง ลูกจ้าง มีความตระหนักที่จะควบคุม ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การทำงาน สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ร่วมงาน เชื่อมโยงไปถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกอบกิจการ จังหวัดลำพูน มี
สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การพิจารณา และได้รับรางวัล รวม ๙ แห่ง ๓ ประเภทรางวัล ดังนี้

ประเภทที่ ๑ โล่ระดับเงิน จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่
 - อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์ต่อเนื่อง ตั้งแต่ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - ๙,๙๙๙,๙๙๙ ชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างทั้งหมด
๑) บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
๒) บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
๓) บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด
๔) บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
๕) บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด

ประเภทที่ ๒ โล่ระดับทองแดง จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
- อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์ต่อเนื่อง ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๒,๙๙๙,๙๙๙ ชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างทั้งหมด ดังนี้
๑) บริษัท โอกิ พรีซิชั่น จำกัด
๒) บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร (มหาชน) จำกัด

ประเภทที่ ๓ เกียรติบัตร ระดับต้น จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่
- สถานประกอบกิจการไม่มีการประสบอุบัติเหตุ ถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมา
(มีชั่วโมงการทำงาน ต่ำกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ ชั่วโมง การทำงานของลูกจ้างทั้งหมด) ดังนี้
๑) บริษัท คังเซโด จำกัด
๒) บริษัท แพรรี่เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดdcbadcba
สถานประกอบกิจการจังหวัดลำพูนผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับรางวัล Zero Accident Campaign
 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดข่าวสารกิจกรรมของชมรม

Lamphun Safety Night
ภาพโครงการ "เพื่อนลำพูนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย"
ภาพเดินรณรงค์ความปลอดภัยฯ ทำดีเพื่อแม่‏
ภาพอบรมดับเพลิงขั้นสูง วันที่ 23/07/54 รุ่นที่ 1 article
ประมวลภาพ ดูงานด้านความปลอดภัยที่บริษัท ปตท. ลำปาง article
LAMPHUN SAFETY NIGHT 2010 2nd
ภาพกิจกรรม CSR
สมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ภาพงานสัปดาห์ความปลอดภัยฯภาคเหนือ article
ภาพอบรม ระบบ Lockout-Tagout articleสงวนลิขสิทธิ์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537
ประธาน คุณสยาม กิจจงถาวรกุล E-mail: sayam@keihin.co.th TEL. 085-6959323
ผู้ดูแลเว็บ คุณสมชาย ปารมี E-mail: somchai.p@utopia-diamonds.com TEL. 081-3667121
ที่ทำการชมรมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ชั้น 2
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
TEL. 053-537703 FAX. 053-525541