ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ส่วนสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
กองตรวจความปลอดภัย
dot

dot


บริการของชมรม
แหล่งข้อมูล MSDS
safety Powerpoint
คู่มือความปลอดภัย
พื้นที่ให้เช่าโฆษณา
บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย


กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม วัตถุอันตราย article

01.วันที่ 08 มิถุนายน 2554.....คลิ๊ก
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง สถานที่ยื่นคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๔

02.วันที่ 08 มิถุนายน 2554.....คลิ๊ก
ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. ๒๕๕๔

03.วันที่ 26 พฤษภาคม 2554.....คลิ๊ก
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษา การกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ สำหรับสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๔

04.วันที่ 11 พฤษภาคม 2554.....คลิ๊ก
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔

05.วันที่ 03 พฤษภาคม 2554.....คลิ๊ก
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนการออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔

06.วันที่ 17 มีนาคม 2554.....คลิ๊ก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การระบุชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารระเหย พ.ศ. ๒๕๕๔

07.วันที่ 08 มีนาคม 2554.....คลิ๊ก
ประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๓๕/๒๕๕๔ เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๗๓/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้

08.วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2554.....คลิ๊ก
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๔/๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งผ่อนผันการบังคับใช้ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๗๓/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ ครั้งที่ ๒

09.วันที่ 14 มกราคม 2554.....คลิ๊ก
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๓๓๕/๒๕๕๓ เรื่อง แจ้งผ่อนผันการบังคับใช้ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๗๓/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้

10.วันที่ 27 ธันวาคม 2553.....คลิ๊ก
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

11.วันที่ 27 ธันวาคม 2553.....คลิ๊ก
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน

12.วันที่ 03 พฤศจิกายน 2553.....คลิ๊ก
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๓

13.วันที่ 29 ตุลาคม 2553.....คลิ๊ก
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๗๑/๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดชั้นและรายชื่อของสารที่เป็นอันตราย และมาตรฐานการปล่อยทิ้งสารที่เป็นอันตราย

14.วันที่ 29 ตุลาคม 2553.....คลิ๊ก
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๗๓/๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้

15.วันที่ 20 พฤษภาคม 2553.....คลิ๊ก
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๓

16.วันที่ 20 พฤษภาคม 2553.....คลิ๊ก
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตรายที่ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๓

17.วันที่ 03 พฤษภาคม 2553.....คลิ๊ก
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หน่วยงานเอกชนที่ทำการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตรายเพื่อการขึ้นทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๓

18.วันที่ 17 ตุลาคม 2552.....คลิ๊ก
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑

19.วันที่ 18 เมษายน 2551.....คลิ๊ก
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551

20.วันที่ 18 เมษายน 2551.....คลิ๊ก
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งมีบุคลากรเฉพาะ การจดทะเบียนบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ และการรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย พ.ศ. 2551

21.วันที่ 18 เมษายน 2551.....คลิ๊ก
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551

22.วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551.....คลิ๊ก
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

23.วันที่ 22 มกราคม 2551.....คลิ๊ก
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๐

24.วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550.....คลิ๊ก
ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๐

25.วันที่ 12 พฤศจิกายน 2550.....คลิ๊ก
ข้อบังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

26.วันที่ 29 กันยายน 2550.....คลิ๊ก
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550

27.วันที่ 29 มกราคม 2550.....คลิ๊ก
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

28.วันที่ 27 มิถุนายน 2549.....คลิ๊ก
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549

29.วันที่ 27 มิถุนายน 2549.....คลิ๊ก
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549

30.วันที่ 20 มีนาคม 2549.....คลิ๊ก
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การห้ามนำตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่ หรือตู้แช่แข็ง ที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความเย็น หรือทำให้เย็นจนแข็ง ที่ใช้สาร ซี เอฟ ซี (Chlorofluorocarbons (CFCs)) เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙(Chlorofluorocarbons (CFCs)) เข้ามาในราชอาณา

31.วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549.....คลิ๊ก
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549

32.วันที่ 18 มกราคม 2549.....คลิ๊ก
ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง ห้ามรถบรรทุกวัตถุอันตรายใช้ทางเลียบคลองประปา

33.วันที่ 31 ธันวาคม 2548
ข้อบังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ พ.ศ. 2548

34.วันที่ 23 ธันวาคม 2548
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548

35.วันที่ 29 กันยายน 2548
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อวัตถุอันตรายที่ไม่อนุญาตให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548

36.วันที่ 11 กันยายน 2548
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ให้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณารับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548

37.วันที่ 26 พฤศจิกายน 2547
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.6) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกร

38.วันที่ 18 ตุลาคม 2547
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2547

39.วันที่ 18 ตุลาคม 2547
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

40.วันที่ 18 ตุลาคม 2547
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2547

41.วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2547
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดปริมาณการนำเข้าสาร ซี เอฟ ซี

42.วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2547
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (แบบ วอ./อก.7/) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครื่อง

43.วันที่ 17 ธันวาคม 2546
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการผลิต การมีไว้ในครอบครอง การส่งออก และการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที

44.วันที่ 07 พฤศจิกายน 2546
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2546

45.วันที่ 07 พฤศจิกายน 2546
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวกับการแจ้งดำเนินการ การขออนุญาต และการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๖

46.วันที่ 07 พฤศจิกายน 2546
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า และการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (อาวุธเคมี) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546

47.วันที่ 30 กันยายน 2546
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2546

48.วันที่ 10 เมษายน 2546
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546

49.วันที่ 04 ตุลาคม 2545
ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545

50.วันที่ 16 พฤศจิกายน 2544
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

51.วันที่ 30 มีนาคม 2544
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 412/2543 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและขจัดมลพิษประจำท่าเรือสำหรับขนถ่ายสินค้าอันตราย

52.วันที่ 08 พฤษภาคม 2543
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดรายชื่อวัตถุอันตรายที่กระบวนการผลิตและลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเป็นที่ทราบกันแน่ชัดโดยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๓

53.วันที่ 08 พฤษภาคม 2543
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม พ.ศ. 2543

54.วันที่ 08 พฤษภาคม 2543
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๓

55.วันที่ 09 กันยายน 2542
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๗๙/๒๕๔๒ เรื่อง การอนุญาตให้ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้

56.วันที่ 09 กันยายน 2542
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๘๐/๒๕๔๒ เรื่อง ยกเว้นเรือและกำหนดประเภทการขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ ที่ไม่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าท่า

57.วันที่ 01 พฤษภาคม 2538
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘

58.วันที่ 01 พฤษภาคม 2538
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๘

59.วันที่ 09 กันยายน 2535
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดและประเภทของสารเคมีอันตราย

60.วันที่ 09 กันยายน 2535
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขนส่ง เก็บรักษา เคลื่อนย้าย และกำจัดหีบห่อภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย

61.วันที่ 09 กันยายน 2535
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งรายละเอียด แบบรายงานความปลอดภัย และประเมินการก่ออันตราย และแบบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

62.วันที่ 09 กันยายน 2535
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดและประเภทของสารเคมี

63.วันที่ 09 กันยายน 2535
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขนส่ง เก็บรักษา เคลื่อนย้าย และกำจัด หีบห่อ ภาชนะบรรจุหรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย

64.วันที่ 06 เมษายน 2535
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง article
กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม ของเสียและสิงปฏิกูล article
กฏหมายกระทรวงอุตสาหกรรม article
กระทรวงแรงงาน article
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม article
กระทรวงกลาโหม article
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ article
กระทรวงสารธารณสุข article
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร (ฉบับที่2) พ.ศ.2535 article
กระทรวงมหาดไทย articleสงวนลิขสิทธิ์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537
ประธาน คุณสยาม กิจจงถาวรกุล E-mail: sayam@keihin.co.th TEL. 085-6959323
ผู้ดูแลเว็บ คุณสมชาย ปารมี E-mail: somchai.p@utopia-diamonds.com TEL. 081-3667121
ที่ทำการชมรมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ชั้น 2
ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
TEL. 053-537703 FAX. 053-525541